Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Windmolens als bestuurlijke idee-fixe

Partij Westvoorne stelt vast dat de uitgangspunten achterhaald zijn, de doelstellingen drijfzand als basis hebben, de inwoners niet betrokken zijn en er geen sprake is van visie en ambitie om de duurzaamheidsdoelstellingen wél te behalen.

RES als Idee-fixe (het waanidee)

Eind december 2019 wordt het politieke meesterplan door de Europese commissie bekendgemaakt, wat de Europese Unie moet leiden naar nul broeikasgassen in 2050 en economische voorspoed zonder uitputting van grondstoffen. Verwachte kosten: één biljoen euro. Het doel: de Europese Unie als wereldleider in klimaatvriendelijke technologie en groene financiering.

Inmiddels subsidieert de EU tientallen miljarden euro's in de gasinfrastructuur en LNG terminals.

En de economie, die vaart er wel bij. Claims van miljarden euro's om kolencentrales te sluiten en honderden miljoenen euro's subsidies om kolencentrales om te zetten naar biomassastook. Op kosten van de belastingbetaler uiteraard.

Het Europese Comité van de Regio's benadrukt hoe belangrijk de inbedding is van Europese politiek in de lokale en regionale politiek in de resolutie: COR-2019-04351-00-00-RES-TRA (EN) 1/10

10: calls for support in the form of EU funding to always be subject to a climate impact and

sustainability assessment. Subsidies, aid and support programmes that directly or indirectly harm the environment should be reviewed in light of their consistency with the climate and

sustainability goals, and should be abolished;

11: calls on the Commission to present Green Deal action agendas with measurable objectives, targeted actions, and appropriate funding, prepared in cooperation with local and regional authorities, in accordance with their legal competences within the Member States. The Green Deal will not be successful unless it is translated into strategies and plans that are developed and implemented at the EU, national, regional and local levels;

12: calls on the Commission to monitor the progress of national governments and local and regional authorities (LRAs) in addressing enabling factors and obstacles through the State of the Energy Union process with the close and direct involvement of local and regional authorities;

Wat betekenen deze peperdure Europese ambities nu voor de Regionale Energie Strategie (RES)?

De Europese ambities zijn door de overheid vertaald naar Nederlandse doelstellingen. Om deze doelstellingen verder uit te werken is voorzien om Nederland op te delen in aparte regio's met ieder een eigen strategie, de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES). De RES knipt de doelstellingen vervolgens op naar sector, knipt deze verder op naar energiedrager en legt de verantwoordelijkheid van de uitvoering bij de gemeenten.

Voor de gemeenteraden in Nederland ligt het besluit voor om wel of niet in te stemmen met de regionale energiestrategie. Omdat ervoor gekozen is om de strategie zo ver op te delen gaat het voorliggende besluit alleen nog maar over windmolens en zonnepanelen om duurzame energie op te wekken.

Een te nemen besluit dat een zware impact heeft op mens, dier en landschap, maar ook woongenot, leefbaarheid, slagschaduw, bromtonen en niet in de laatste plaats het verlies van woningwaarde. Onderwerpen die rechtstreeks gevolgen hebben op de gezondheid van mensen.

Wat heeft de gemeenteraad tot nu toe ondernomen ?

De raad in Westvoorne heeft maar liefst 27 verzoeken ingediend bij de wethouder. Inhoudelijke aanvullingen op de regionale energiestrategie doelstellingen voor Westvoorne, vragen om andere mogelijkheden dan alleen windmolens, het terugbrengen van zoekgebieden om windmolens te plaatsen en het zoeken naar alternatieven om het aantal windmolens te brengen naar een realistisch getal en de schade aan mens en dier drastisch te beperken.

Het onderzoek door de raadsleden, het brengen en ophalen van informatie bij de inwoners, het uitwerken en schrijven van moties heeft vele uren gekost aan presentaties, besprekingen, interne overleggen, bijwonen van inhoudelijke sessies, diverse commissie- en raadsvergaderingen. Het uiteindelijke resultaat, de ingediende moties (verzoeken aan de wethouder en college), is er één die er mag wezen: scherp, inhoudelijk en concreet.

Hoe doen andere gemeenten het ?

Best wel goed. Mooie initiatieven. Gemeente Westland zet in op het besparen van energie en warmte, doel 20% bij woningen en 30% in de glastuinbouw. Daarnaast zetten ze vooral in op warmte. De gemeente Westland stelt dat er te weinig ruimte is voor windmolens.

De gemeenten in de regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) zien mogelijkheden in zonne-energie. Zonnepanelen op daken van bedrijven, op parkeergarages en op waterbassins bij de glastuinbouw. Mocht de energieopgave niet behaald worden dan is er een reserve zoekgebied voor windmolens langs de a12.

In de regio NoordOost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) hebben de wethouders, raadsleden en inwoners elkaar kunnen vinden. In deze regio is het bod bijgesteld en gaat het beoogde aantal van 18 grote windmolens terug naar 9 grote windmolens.

Wat heeft Partij Westvoorne (o.a.) ingebracht in de discussie over de Regionale Energiestrategie?

De volgende moties zijn door Partij Westvoorne ingediend en aangenomen (1):

- instellen van een energie coorporatie waarmee alle inwoners financieel profijt hebben van de maatregelen uit de RES;

- betrek nieuwe technieken als alternatief voor windmolen- en zonneparken op het land;

- onderzoek waterstofsystemen als energiedrager;

- sluit biomassa centrales in Westvoorne en Voorne Putten als geheel, uit voor energieproductie;

- windmolens binnen Westvoorne zijn alleen mogelijk aan de Noordzee boulevard;

- beperk de hoogte van windmolens tot 120 meter;

- windmolens hebben een minimale afstand van 2000 meter tot de eerste bebouwing.


Daarnaast zijn er door Partij Westvoorne moties mede-ingediend waarmee, op hoofdlijn, wordt aangegeven dat(1):

- inwoners volledig geïnformeerd en betrokken zijn op basis van duidelijke informatie, de (financiële) voordelen meekrijgen;

- de gemeenteraad volledig betrokken is;

- kleinverbruikers zoals woningen, mkb, scholen gestimuleerd en gefaciliteerd worden om te investeren in zonne-energie;

- alle duurzame voorzieningen worden meegeteld om Westvoorne energieneutraal te krijgen;

- vanuit de RES duidelijk en concreet is wat de financiële impact en welke de gevolgen dit heeft op burgers, ondernemers en overheden;

- betrek zonneboilers bij de RES en start eerst met isoleren;

- restwarmte uit de industrie of warmtenetten in het algemeen zijn niet rendabel en duur voor afnemers;

- de RES heeft achterhaalde cijfers als uitgangspunten en nieuwe technieken zijn inmiddels beschikbaar;

- de regio neemt een veel te grote last op de schouders door meer mogelijk aan te bieden dan noodzakelijk;

- geen zon op het land wel zon op het dak.

(1)Samenvatting van de ingediende moties.


Hoe doen we het in Westvoorne? En op Voorne-Putten?

Iets minder goed.

De moties die de raad van Westvoorne heeft ingediend hebben geen verdere uitwerking gekregen van de wethouder. Beantwoording van vragen zijn van een hoog bestuurlijk niveau: gekaderd in 1 richting en daarmee zonder visie of ambitie. Voor de bestuurder(s) is er maar één invulling mogelijk: windmolens en/of zonnepanelen.

Discussie over windmolens, alternatieve en nieuwe technieken, zon op het dak of bijvoorbeeld het gebruik van geothermie is nauwelijks mogelijk om de RES opgave op een andere manier in te vullen. Hoe mooi zou het zijn om de mogelijkheden van geothermie te onderzoeken in plaats van meer windmolens op het land?

Het gevoel bestaat dat raadsleden in de luren worden gelegd of eenvoudigweg aan de kant gezet, inwoners aan het lijntje gehouden en opgezadeld met fake enquêtes, misleidende informatie of nietszeggende rapportages.


Hoe nu verder?

Voor juli 2021 dient de RES1.0 voorgelegd te worden aan de raad. Op basis van die stukken stemt de raad wel of niet in.

Omdat de gelopen procedure voor Westvoorne voornamelijk een bestuurlijke procedure is geweest zonder daadwerkelijke inspraak of inbreng van de raad en inwoners is het democratisch niet juist om in te stemmen waar we niets op kunnen inbrengen.

Het participatieproces waar inwoners niet serieus worden genomen is een kwalijke zaak. Overheid en bestuur onwaardig. Door gedoseerd informatie aan te leveren en deze informatie inhoudelijk te sturen naar de gewenste uitkomst worden de oorspronkelijke doelstellingen en mogelijkheden vertroebeld. Door de gehanteerde aanpak van de bestuurders is er slechts 1 uitkomst mogelijk.


Partij Westvoorne heeft duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel staan en ziet meerdere mogelijkheden om te komen tot effectief en efficiënt plan van aanpak wat zorg draagt voor een realistisch resultaat, gedragen door inwoners en ondernemers en passend in het gebied.

Het huidige voorstel RES1.0 waarover in juli 2021 door de gemeenteraden een besluit moet worden genomen, heeft niet de kenmerken effectief, efficiënt, realistisch en gedragen door de inwoners waar Partij Westvoorne voor staat.

Partij Westvoorne voelt zich gesteund door het Europese Comité van de Regio's die klip-en-klaar stelt dat:

-Activiteiten die direct of indirect de omgeving schaden dienen te worden herzien of beëindigd;

-De implementatie niet succesvol is indien er geen betrokkenheid bestaat op lokaal niveau;

-Als gemeenteraad nauw en direct betrokken moeten zijn in het vaststellen van kansen en onmogelijkheden.


Het besluit

Op basis van de huidige kennis over de doelstellingen, het bestuurlijk proces, beoogd resultaat, de betrokkenheid van stakeholders en de wijze van participatie met de inwoners kan Partij Westvoorne niet instemmen met de RES1.0. 


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/