Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Werkorganisatie Voorne, het faalmechanisme

1. Ja wij zullen kennis nemen van de rapportage van de kwartiermaker Voorne;

2. Nee, wij zullen niet in te stemmen met het onderzoeken van een bijstelling van het huidige traject voor gezamenlijke organisatieontwikkeling en het nader onderzoeken van de consequenties daarvan;

3. Nee, de colleges geven wij geen ruimte tot 1 februari 2019 voor nadere uitwerking van het alternatief scenario 4, opdat de raden een onderbouwde afweging kunnen maken tussen de geschetste scenario's.

 Raad 7 november 2018


Bespreking Rapportage kwartiermeester WOV

Ons wordt gevraagd het rapport van de kwartiermeester te bespreken en daarnaast
zullen we met een antwoord moeten komen op de vragen van de drie colleges.

Wij hebben over beide zaken nagedacht en we zijn tot de conclusie gekomen dat we duidelijk zullen zijn. Duidelijk in wat wij vinden van deze mislukte poging om de Werkorganisatie Voorne, de eerder genoemde ambtelijke fusie, te realiseren.
En duidelijke in onze antwoorden op de vragen van de colleges.

1. kennis te nemen van de rapportage van de kwartiermaker Voorne;
2. in te stemmen met het onderzoeken van een bijstelling van het huidige traject voor gezamenlijke organisatieontwikkeling en het nader onderzoeken van de consequenties daarvan;
3. de colleges tot 1 februari 2019 ruimte te geven voor nadere uitwerking van het alternatief scenario 4, opdat de raden een onderbouwde afweging kunnen maken tussen de geschetste scenario's.

Het rapport van de kwartiermeester geeft een aantal oorzaken aan voor het mislukken van de realisatie van de Werkorganisatie Voorne (de WOV) per 1 januari 2019.
Samengevat komt het er, volgens de kwartiemeester, op neer dat het grootste probleem ligt in het gebrek aan onderling vertrouwen. Volgens zijn rapport heeft dat gezorgd dat er:
1. bij het tot stand komen van de noodzakelijke documenten soms sprake is van een 'papieren werkelijkheid'
2. 'het soms ontbreekt aan eenduidige versies van een document' en
3. 'vertraging bij het opstellen optrad omdat iedereen voortdurend alles wilde controleren'.

De vraag is nu is dat gebrek aan vertrouwen als oorzaak aan te wijzen of is het een gevolg van iets anders?
Met andere woorden wordt het ten onrechte als argument voor de mislukking gebruikt? Dat vermoeden wij wel, want gebrek aan vertrouwen is iets wat altijd als gevolg van iets anders optreedt, bijvoorbeeld als mensen zich niet aan afspraken houden, de zaak traineren, er machtsspelletjes gespeeld worden of als er vermoedens van het erop nahouden van een andere of dubbele agenda ontstaan.

Wat is dan de echte oorzaak van het mislukken?
Ik heb u belooft kort en duidelijk te zijn, welnu volgens ons is dit de oorzaak: Er is één grote die de twee kleintjes op wil eten.

Let wel dit is onze interpretatie van een aantal feitelijke gebeurtenissen en van hetgeen ons ter oren gekomen is.

De ene grote wilde om te beginnen twee keer zoveel stemrecht (het machtsspel dus), stelde keer op keer dat zij geen ambtelijke maar een bestuurlijke fusie wilde (ze hadden duidelijk een andere agenda), traineerde het proces van de kantoorautomatisering naar de gemeenschappelijke regeling Syntrophos, waarmee in feite, volgens de kwartiermeester (p.7), de hele voortgang van het proces tot vorming van de WOV 'gegijzeld' werd en zorgde tenslotte voor negatieve berichten in de kranten waarmee bij de twee kleintjes het sterke vermoede ontstond dat er gehoopt of gerekend werd op het ingrijpen door de Provincie en zij hun dubbele agenda (één gemeente Voorne) op die manier voor elkaar probeerden te krijgen.

Hoewel wij in het begin niet enthousiast waren over de ambtelijke fusie en wij, als enige partij, ook duidelijk aangegeven hebben waarom het eerste rapport daarover door Seinstra en van der Laar ondeugdelijk was, hebben wij ons gevoegd in het democratisch genomen besluit daarover en toen ook gesteld dat je er dan ook gezamenlijk voor moet gaan.

Het probleem is dat we er dus niet gezamenlijk voor zijn gegaan en dat de behoefte van 'de grote die de twee kleintjes op wilde eten' ook binnen het projectbestuur speelde. Er was ook bij de drie gemeentesecretarissen geen sprake van een zelfde intentie, men ging niet voor hetzelfde doel.

Het onderlinge vertrouwen is weg, dat is nu wel een feit.
Het is daarom volgens ons zinloos en onverantwoord om
1. verder te gaan met de ontwikkeling van de WOV, zeker nu Hellevoetsluis heeft laten weten dat niet meer te willen en
2. hetzelfde projectbestuur met een nieuwe opdracht op pad te sturen.

Met betrekking tot de antwoorden op de vragen van de colleges geldt, dat wij verbaasd zijn (om het mild uit te drukken), dat er, in hun gezamenlijke brief aan de raden, op geen enkele manier uitdrukking gegeven wordt aan een gevoel van schaamte over het mislukken van dit proces, maar dat er gewoon maar om nieuw vertrouwen en een nieuwe, door henzelf geformuleerde, opdracht gevraagd wordt. Onze antwoorden zijn dan ook:
Ja, nee, nee.

1. Ja wij zullen kennis nemen van de rapportage van de kwartiermaker Voorne;
2. Nee, wij zullen niet in te stemmen met het onderzoeken van een bijstelling van het huidige traject voor gezamenlijke organisatieontwikkeling en het nader onderzoeken van de consequenties daarvan;
3. Nee, de colleges geven wij geen ruimte tot 1 februari 2019 voor nadere uitwerking van het alternatief scenario 4, opdat de raden een onderbouwde afweging kunnen maken tussen de geschetste scenario's.

Wat moet er volgens ons dan wel gebeuren?
Voor iedere vorm van intergemeentelijke samenwerking is goede kantoorautomatisering, een gezamenlijk ICT systeem, noodzakelijk. Dat is nu voorhanden in de vorm van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos (OK, na enige opstart problemen). Daarnaast zorgt Dimpact, in samenwerking met Syntrophos, voor een goede klantgerichte dienstverlening.
Wij zijn daarom van mening dat aansluiting op beide, Syntrophos en Dimpact, een voorwaarde vormen voor samenwerking op Voorne en Voorne Putten. Dat geldt voor bestaande samenwerkingsverbanden, voor het intensiveren daarvan en voor het aangaan van nieuwe verbanden. Andere samenwerkingsverbanden op Voorne-Putten die niet volgens Syntrophos en Dimpact lopen moeten worden heroverwogen.

Aan dat systeem kan wat ons betreft dus gewerkt gaan worden, vanaf morgen. Breng volgens deze lijn de verschillende samenwerkingsprojecten in kaart en rapporteer aan de raad welk beeld dat oplevert.
Daarnaast zal er nu een brede maatschappelijke discussie gevoerd moeten gaan worden over de bestuurlijke toekomst. Onze burgers hebben, zeker na dit fiasco, echt recht op participatie in de discussie over onze bestuurlijke toekomst. Na die brede discussie kan er dan eventueel een raadgevend referendum georganiseerd worden.

Wij zien daarbij de volgende bestuurlijke mogelijkheden:

1. Westvoorne blijft een zelfstandige gemeente
2. Er komt een nieuwe gemeente Brielle en Westvoorne
3. Een nieuwe gemeente Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis
4. Een nieuwe gemeente Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis en Nisserwaard

Hierbij wil ik opmerken dat Westvoorne als zelfstandige gemeente voor de toekomst hoogst waarschijnlijk als te klein bevonden zal worden om de extra taken die door het Rijk bij de gemeente neergelegd zijn, naar behoren uit te voeren.
Maar in het kader van een goede discussie hoort de mogelijkheid er toch bij.

Wat er dan eerlijkheidshalve ook bij hoort is onze voorkeur: Die gaat uit naar een bestuurlijk samengaan van Brielle met Westvoorne. Het samengaan van de twee kleintjes in een Klein maar Fijn stukje van Voorne!Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/