Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne?

Voortgangsbericht: Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne? Lancering fusiewebsite, herindelingsontwerp in de maak en Due-diligence onderzoek afgerond.

3 november 2020
Op 15 april hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het principebesluit genomen om met elkaar vanaf 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te willen vormen. In september hebben we een schets gegeven van wat de eerste maanden is gebeurd en waar dit najaar aan gewerkt wordt. In dit bericht informeren we u over de lancering van de fusiewebsite, het herindelingsontwerp en het Due-diligence onderzoek.

Fusiewebsite en sociale media
Vandaag is de website www.naar1gemeenteopvoorne.nl gelanceerd. Iedereen die meer wil weten over de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne kan hier de laatste informatie vinden. Ook is hier te zien, welke stappen we moeten zetten om op 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te kunnen vormen. Daarbij is de inzet van iedereen nodig, ook van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Neem vooral een kijkje op de website en volg ons op Facebook en Twitter voor de laatste stand van zaken.

Herindelingsontwerp, zienswijze en herindelingsadvies
Het Herindelingsontwerp is de eerste stap van het wettelijk proces van de gemeentelijke herindeling tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Het herindelingsontwerp geeft een beeld van de nieuw te vormen gemeente. In het ontwerp is een schets van de huidige gemeenten opgenomen, welke kernen zijn er, hoeveel inwoners en voorzieningen. Daarnaast gaat het in op de achtergrond van de bestuurlijke herindeling, de afwegingen en meerwaarde van de fusie. Er wordt een beeld opgenomen van hoe de nieuwe gemeente er uit zal zien, inclusief de voorgestelde naam, de kaart en de financiële situatie.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een herindelingsontwerp dat op 16 december door de gemeenteraden wordt vastgesteld. Op dat moment is het herindelingsproces formeel. Dan volgt er een periode van acht weken waarin iedereen het herindelingsontwerp kan inzien en een zienswijze hierop kan indienen; inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede overheden. Het herindelingsontwerp zal in de drie gemeentehuizen ter inzage worden gelegd en op de fusiewebsite en de websites van de drie gemeenten te vinden zijn. Na deze periode van zienswijze worden alle zienswijzen verzameld, vragen en reacties worden beantwoord en eventuele aanpassingen worden verwerkt tot het Herindelingsadvies, waar in het voorjaar 2021 besluitvorming over plaatsvindt door de drie gemeenteraden. Het herindelingsadvies wordt via de Provincie aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, die het in behandeling neemt. Uiteindelijk wordt de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gevraagd om in te stemmen met het advies tot herindeling.

Wat voor gemeente willen we zijn? Opstellen strategische visie
Tegelijk met het zienswijze traject op het herindelingsontwerp zal ook gewerkt worden aan het opstellen van de strategische visie. In een strategische visie wordt verwoord wat voor gemeente we willen zijn en wat de ambities van de nieuwe gemeente zijn, bijvoorbeeld ook regionaal. Inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers worden betrokken bij het opstellen van een visie voor de nieuwe gemeente. De voorbereidingen voor dit traject zijn in volle gang. Zodat we deze winter en dit voorjaar met inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers coronaproof over deze vragen kunnen praten.

Due Diligence onderzoek
Bij het principebesluit voor de bestuurlijke fusie in april hebben de raden ook besloten om een Due Diligence onderzoek te laten uitvoeren. De raden hebben dit gedaan met het oog op een zo goed mogelijke start van een financieel gezonde fusiegemeente. Op 2 november is het Due Diligence onderzoek aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van de drie gemeenten. Dit is een diepgaand onderzoek door een externe onafhankelijke partij naar de financiële en organisatorische situatie van de drie gemeenten. 

Het onderzoek bevat geen onplezierige- en onoverbrugbare verrassingen, maar maakt wel duidelijk dat er voor de fuserende gemeenten een aantal financiële uitdagingen liggen om ook op de langere termijn financieel gezond te kunnen blijven. Dat was al bekend. Daarom is fuseren ook belangrijk om de financiën op orde te houden en daarmee de dienstverlening en grote opgaven goed te kunnen blijven uitvoeren voor de inwoners. In het rapport komen een aantal specifieke uitdagingen voor de gemeenten naar voren, maar de meeste liggen in lijn met de landelijke financiële problemen waar alle gemeenten in Nederland tegenaan lopen. 

Denk hierbij aan het structureel sluitend krijgen van de begrotingen door oplopende kosten voor het sociaal domein. Specifiek voor de drie gemeenten kan gekeken worden naar het niet structureel sluitende meerjarenperspectief van de exploitatierekening in Brielle, de huidige, relatief lage solvabiliteitsratio van Hellevoetsluis en de afhankelijkheid van de exploitatie van het woonbedrijf in Westvoorne. Op basis van de uitkomsten van het Due Diligence onderzoek en de herindelingsscan, wordt de aankomende maanden een risico-reductieplan opgesteld om zo toe te kunnen werken naar een financieel zo gezond mogelijke fusiegemeente.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/