Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen ten aanzien van Medische Advisering, 9 februari 2020

Naar aanleiding van een aantal vragen, opmerkingen en klachten van inwoners, de onderstaande vragen voorgelegd aan de wethouder. 

 Onderstaand een aantal vragen voor de wethouder ten aanzien van sociaal medisch advies.Sociaal medische advisering gemeente Westvoorne

Over het proces en uitvoering van de dienstverlening sociaal medisch advisering, waar de inwoners afhankelijk zijn van die dienstverlening en dienstverlener, ontvangt Partij Westvoorne vragen en signalen.

Ten aanzien van de dienstverlening van de gemeente Westvoorne aan haar burgers zijn servicenormen en/of beslistermijn vastgesteld.
Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat voor een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats er binnen 4 weken een beschikking volgt en is afgegeven bij de aanvrager.

Vraag 1
Kunt u aangeven, per aandachtsgebied ten aanzien van sociaal medische advisering, of er door de gemeente Westvoorne tijdig een beschikking is afgegeven, in de periode 1 januari 2018 tot en met 10 februari 2020.
Het gaat dan om inzicht in:

1- het afgeven van een beschikking binnen de gestelde termijn;
2- het afgeven van een beschikking op een datum na de gestelde termijn op basis van een gemotiveerde verlenging van de gemeente;
3- het afgeven van een beschikking op een datum na de gestelde termijn, zonder motivering van uitstel beslismoment.

Gespecificeerd per onderstaande thema's of aandachtsgebieden binnen sociaal medische advisering:

A. Onderzoek GP voorziening
B. WMO Enkelvoudig onderzoek
C. WMO Integraal onderzoek
D. Bijzondere Bijstand Enkelvoudig onderzoek
E. Participatiewet Belastbaarheid onderzoek
F. Participatiewet Arbeidsdeskundig onderzoek
G. Onderzoek Leerlingenvervoer
H. Onderzoek Woonurgentie


Vraag 2
De Algemene wet bestuursrecht heeft onder artikel 4:17 een dwangsom bepaling opgenomen, bij het niet tijdig afgeven van een beschikking door de overheid.
De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 23 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 35 per dag en de overige dagen € 45 per dag.

Hoeveel verzoeken ten aanzien van de wet dwangsom en niet tijdig beslissen heeft de gemeente Westvoorne ontvangen, ten aanzien van sociaal medische advisering, vanaf 1 januari 2018 tot en met 10 februari 2020?

Vraag 3
De Algemene wet bestuursrecht heeft onder artikel 4.1.3.3. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen, opgenomen dat een aanvraag wordt toegekend op het moment dat een beschikking buiten de gestelde termijn wordt afgegeven.
Hoeveel positieve fictieve beschikkingen, zoals bedoelt onder voornoemd artikel van de AwB, heeft u in de periode 1 januari 2018 tot en met 10 februari 2020 afgegeven?

Vraag 4
Ten aanzien van medische advisering ontvangen wij signalen dat de dienstverlening van de leverancier, die feitelijk uitvoert namens de gemeente, niet op orde is.

Kunt u inzicht geven, over de feitelijke periode 1 oktober 2018 tot 1 januari 2020, over de kwaliteit van dienstverlening vanuit het perspectief van die leverancier, ten aanzien van:

A. het aantal aanvragen van de gemeente Westvoorne;
B. het aantal afgeronde adviezen;
C. aantal vertragingsberichten;
D. aantal openstaande aanvragen;
E. aantal openstaande aanvragen en vertragingen gespecificeerd naar contractueel overschreden dagen;
F. aantal klachten en signalen.

Gespecificeerd per aandachtsgebied of thema, zoals opgenomen onder vraag 1.


Vraag 5
Ten aanzien van de dienstverlening bemerken wij dat inwoners van Westvoorne uitgenodigd worden voor een sociaal medisch advies of onderzoek in, bijvoorbeeld, Hellevoetsluis.

Door de gemeente is contractueel overeengekomen dat de voorkeur uitgaat naar huisbezoek bij aanvragen met betrekking tot de woonsituatie en anders een locatie binnen de gemeentegrenzen, welke goed bereikbaar en toegankelijk is voor gehandicapten.
De gemeente stelt : "Indien beschikbaar kan in voorkomende gevallen een locatie binnen het desbetreffende gemeentehuis ter beschikking worden gesteld".

A- waarom worden inwoners van Westvoorne, die afhankelijk zijn van een dergelijk sociaal medisch advies en mogelijke beperkingen kennen ten aanzien van mobiliteit, uitgenodigd buiten de gemeente voor een onderzoek ten behoeve van een sociaal medisch advies?
B- hoeveel inwoners zijn er door de dienstverlener buiten de gemeente Westvoorne uitgenodigd voor een bezoek, in de periode 1 januari 2019 tot en met 10 februari 2020, ter beoordeling of behandeling van het sociaal medisch advies, onderverdeeld in de thema's of aandachtsgebieden onder vraag 1?
C- Kunt u inzicht geven in de mobiliteitskosten die inwoners maken om tot een sociaal medisch advies te komen op basis van een onderzoek buiten de gemeente Westvoorne:
1- gemaakte en betaalde kosten door de inwoner / aanvrager zelf;
2- gemaakte kosten die betaald worden vanuit het reisbudget van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wmo, ook wel doelgroepen vervoer;
3- op welke wijze kunnen inwoners aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten ten behoeve van een sociaal medisch advies buiten de gemeente Westvoorne.


Vraag 6

Ten aanzien van klachten, geregistreerde klachten of andere uitingen van ongenoegen is er onderscheidt tussen klachten bij de gemeente over de dienstverlening ten aanzien van het sociaal medisch advies en klachten over de dienstverlening van de uitvoerende partij.
Een klacht is elke uiting van ongenoegen, waaronder: beslistermijnen, inhoudelijke kwaliteit van het advies, bejegening van inwoners, contact en communicatie, enzoverder.

A- kunt u aangeven hoeveel klachten de gemeente heeft ontvangen over de gemeentelijke dienstverlening ten aanzien van het sociaal medisch advies, in de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.
b- kunt u aangeven hoeveel bezwaarschriften ten aanzien van het advies en beschikkingen vanuit dienstverlening sociaal medisch advies, zijn ingediend en behandeld in de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.
c- kunt u inzage geven hoeveel uren er in rekening zijn gebracht door de uitvoerende partij van sociaal medisch advies ten aanzien van klachten , bezwaarschriften en commissiezitting(en) in de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/