Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over het Dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Datum vraagstelling 13 augustus 2020
Vraagsteller Daan van Orselen

Vraag:
Op 22 januari 2020 is door de raad het onderstaande besluit genomen:

1. het inrichtingsplan voor een verkeersveilige inrichting van het Dorpsplein samen met het uitwerken van de locatie van de laad- en loszone voor vrachtwagens vast te stellen.
2. Voor de realisatie van de inrichting een krediet te voteren van € 59.000,-- en de jaarlijkse structurele huur met plaatsingskosten van de bloembakken ad € 2.200,-- ten laste te brengen van de algemene begroting.

Vraag-1
Kunt u aangeven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het inrichtingsplan?

Vraag-2
Kunt u het uitgewerkte plan voor de laad- en loszone voor vrachtwagens delen?

Vraag-3
Op dit moment laden en lossen vrachtwagens hun goederen op de rijbaan.
Hierdoor ontstaat hinder voor het verkeer en ontstaat er een onveilige situatie ten aanzien van openstaande laadkleppen met autoverkeer maar vooral voor de zwakkere verkeersdeelnemers.

Wanneer heeft u maatregelen genomen om deze onveilige situatie weg te nemen, als tijdelijke of structurele maatregel?

Vraag-4
Er is gesproken over een laad- en loszone ter hoogte van cq tegenover het pand van de Rabobank.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van een dergelijke zone op deze locatie?

Vraag-5
Kunt u aangeven welke kosten op dit moment zijn gemaakt op basis van het besluit?

Portefeuillehouder: L. van der Pol
Datum antwoord 23 september 2020
Sector/Team: Grondgebied / Wegen en Riolering

Antwoord 1: Op basis van het inrichtingsplan is er een rijbaanscheiding gecreëerd door middel van het aanbrengen van opsluitbanden. Hiermee wordt de rijbaan geaccentueerd ten opzichte van het plein ansicht. In aanvulling op deze infrastructurele invulling zijn er verwijderbare bloembakken neergezet zodat het plein wordt afgeschermd van auto's en of vrachtwagens. Voor het faciliteren van de standplaatsen op het plein en het voorkomen dat voertuigen alsnog het plein oprijden ter hoogte van de voetgangersoversteekplaatsen zijn er ook een 3 tal verwijderbare palen geplaatst. Verder zijn er een tweetal voetgangersoversteekplaatsen gecreëerd ten noorden en ten oosten van het Dorpsplein e.e.a. conform het uitgewerkte plan door middel van een burgerparticipatietraject.

Antwoord 2: Er is nog geen uitgewerkt plan voor de laad- en los zone. Op basis van het inrichtingsplan is bekeken op welke wijze er een veilige laad- en los zone gecreëerd kan worden. Door het ontbreken van fysieke ruimte in de infrastructuur op dit moment en de keuze vanuit de raad om de laad- en los zone buiten het plein aan te leggen, is er op dit moment geen uitgewerkt plan voor de laad en los zone.

Antwoord 3: In de huidige inrichting is het niet mogelijk om een laad en los zone te creëren zonder daarbij parkeervakken op te offeren. In verband de parkeerdruk in het centrum gebied is het laten vervallen van parkeervakken niet gewenst. In 2020 staat voorbereiding van de herinrichting Dorpsweg en Dorpsplein op de planning. Binnen de voorbereiding wordt bekeken of de laad en los zone geïntegreerd kan worden binnen het nieuw te maken ontwerp.

Antwoord 4: Er is conform de inrichtrichtlijnen van de ASVV bekeken of een laad en los zone ingepast kan worden voor het pand van de voormalige Rabobank. Hierbij is geconstateerd dat de laad en los zone fysiek past binnen de eigendomsgrenzen van de gemeente Westvoorne. Het voetpad in het openbare gebied zal dan komen te vervallen door dat er te weinig ruimte is binnen het gebied dat in eigendom is bij de gemeente Westvoorne. De nieuwe eigenaar van het pand heeft aangegeven dat hij een laad en los zone op deze specifieke situatie niet willen en daar ook over in bezwaar zal gaan als deze wordt aangelegd. Het vervallen van het voetpad is ongewenst aangezien dit één van de looproutes is naar het centrum gebied.

Antwoord 5: Tot nu toe bedragen de uitvoeringskosten ca. € 30.000,--. Het restant budget is nog beschikbaar voor het inpassen van een laad- en los zone in de uitwerking van een inrichtingsplan voor het Dorpsplein en de Dorpsweg.. 


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/