Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over de Driehoek Oostvoorne

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

29 juni 2018

PW, Daan van Orselen

1. Per wanneer vertrekt basisschool De Driehoek uit het pand en is sprake van overdracht aan de gemeente.
2. Welke maatregelen worden getroffen om leegstand en (mogelijke) verpaupering te voorkomen.
3. Kunt u aangeven welke mogelijkheden u voorziet voor het gebouw of functie van het gebouw op basis van het huidige bestemmingsplan.
4. Is de gemeente voornemens het bestemmingsplan voor het gebouw, perceel of ruimtelijke omgeving aan te passen of te wijzigen.
5. Zijn plannen in ontwikkeling of is concrete planvorming beschikbaar.
6. Op welke wijze blijft de functie van openbare ruimte waaronder grasvelden, speelvelden, uitlaatgelegenheid en parkeergelegenheid, beschikbaar voor de directe omgeving.
7. Voorziet u een wijziging in het aanbod van speelgelegenheid binnen de wijk waarbij het eerder genoemde speelveld en voorzieningen van evident sociaal maatschappelijk belang zijn.
8. Hoe, waar, wanneer en waarmee worden de omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd over de huidige stand van zaken, mogelijke plannen en uitvoering.
9. Op welke wijze kunnen de omwonenden en belanghebbenden betrokken en aangesloten raken met de gemeente om inspraak te (kunnen) leveren op bestaande en toekomstige plannen.M. Roza-de Pijper
W.A.J. Borgonjen


3 juli 2018

1. De kinderen zullen voor het laatst op vrijdag 13 juli naar school gaan. Het schoolbestuur is voornemens het pand over te dragen aan de gemeente. De formele schriftelijke overdracht heeft nog niet plaatsgevonden. Het schoolbestuur heeft nog geen datum voor de formele overdracht aangegeven.

2. Zolang het schoolbestuur het gebouw nog niet heeft overgedragen aan de gemeente, is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het voorkomen van verpaupering. Momenteel zijn de gemeente, de schoolbesturen en stichting kinderopvang Humanitas in gesprek over intensievere samenwerking. Mogelijk zal het pand in dat kader een bestemming krijgen. Indien dit niet het geval zal zijn en het schoolbestuur de gemeente het pand overdraagt, zal de gemeente een eventuele nieuwe gebruiker zoeken. De gemeente is dan verantwoordelijk voor het voorkomen van verpaupering.

3. Het bestaande pand, met het bijbehorende schoolplein en een deel van de speelvoorzieningen, heeft in het geldende bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne de bestemming Maatschappelijk. Deze gronden mogen gebruikt worden voor bibliotheken, gezondheidszorg, sport, religie, jeugd- en kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening en verenigingsleven, met de daarbij behorende voorzieningen zoals groen, parkeren en water. Binnen deze bestemming zijn er in principe dus mogelijkheden voor een andere invulling.

4. Het geldende bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne is in juni 2013 vastgesteld. Er is op dit moment geen aanleiding de bestemmingslegging in het gebied aan te passen of te wijzigen.

5. Er zijn op dit moment bij de gemeente geen concrete plannen voor dit gebied in ontwikkeling.

6. Zoals aangegeven is de planvorming nog gaande. Eventuele aanpassingen zijn nog niet voorzien.

7. Zoals aangegeven is de planvorming nog gaande. Eventuele aanpassingen zijn nog niet voorzien.

8. Zoals aangegeven is de planvorming nog gaande. Evenals bij andere planontwikkeling zullen omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd worden.

9. Zoals aangegeven is de planvorming nog gaande. Evenals bij andere planontwikkeling zullen omwonenden en belanghebbenden door middel van een op dat moment te bepalen wijze van burgerparticipatie de mogelijkheid hebben hun visie te geven op de eventuele toekomstige plannen.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/