Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over blauwalg Oostvoornse meer

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

 5 januari 2018

Vraagsteller D. van Orselen (PW)

Vraag Vanaf 2015 zijn er ontwikkelingen in het Oostvoornse meer wat o.a. de blauwalg heeft gebracht.

Kunt u aangeven:
• In chronologische volgorde, wie betrokken is geweest ten aanzien van onderkenning van situatie;
• welke inspanningen er zijn geweest vanuit gemeente en betrokkenen;
• benoemen van de resultaten van deze inspanningen;
• stand van zaken op dit moment;
• komt er een (tussen-) rapportage beschikbaar voor de raad met een (mogelijke) oorzaak;
• is of volgt er een plan van aanpak naar aanleiding van voornoemde rapportage;
• op welke wijze zijn de ondernemers en betrokkenen geïnformeerd;
• is het mogelijk om een tijdlijn te schetsen, van moment constatering tot het PvA en mogelijk daarna.

Portefeuillehouder P.Y.J. Blok-van Werkhoven
Datum beantwoording 8 januari 2018

Antwoord In de zomer van 2014 is voor het eerst blauwalg geconstateerd in een zodanige omvang dat hierdoor zwemwaarschuwingen en zwemverboden zijn uitgevaardigd door de provincie. Hierop zijn door
gemeente, waterschap en recreatieschap acties ondernomen om de overlast te beperken en een onderzoek te starten naar mogelijke oorzaken. Het beperken van de overlast bestond uit het verwijderen
van aangespoeld (dood) plantenmateriaal dat stankoverlast en een vies aanzicht gaf.

Direct na de zomer is door het waterschap opdracht gegeven aan Bureau Waardenburg om onderzoek te doen naar de oorzaak en omvang van de plotselinge algenbloei en om te onderzoeken welke
maatregelen genomen kunnen worden om de overlast te voorkomen danwel te verminderen.

In april 2015 is door het college een brief gestuurd aan het bestuur van het waterschap waarin nadrukkelijk wordt verzocht om op korte termijn inzicht te geven in de onderzoeksresultaten en om dit
eveneens op korte termijn te presenteren aan de gemeenteraad. Op 4 juni 2015 heeft het waterschap de conclusies gepresenteerd aan de raad.

Het onderzoek van Bureau Waardenburg heeft geen directe antwoorden opgeleverd op de gestelde vragen, maar gaf wel aan wat mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn en welke maatregelen
effectief zouden kunnen zijn om de overlast te beperken. Om meer zekerheid te verkrijgen over oorzaken en maatregelen was nader onderzoek nodig. Het advies van Bureau Waardenburg was op dat
moment ook om het meer ecologisch gezien 'met rust te laten'. Het meer is namelijk vanaf 2008 langzaam steeds meer gaan verzouten.

Dit heeft tot gevolg gehad dat het hele ecosysteem continu in onbalans was. Vanaf 2015 is het afgesproken niveau van het zoutgehalte behaald en wordt sinds die tijd op peil gehouden. De
gedachte bij het 'met rust laten' van het meer is dat de natuur de ruimte krijgt om te herstellen naar een nieuw evenwicht. Het waterschap heeft vervolgens opdracht gegeven aan Bureau
Waardenburg om verder onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken en maatregelen. Dit onderzoek richtte zich op het effect van maaien van planten bij de recreatiestranden, omdat deze blauwalgsoort zich
hecht aan onder andere plantenmateriaal, en het onderzoek richtte zich op de enorme hoeveelheid blauwbekgrondels die gesignaleerd is. De veronderstelling was dat deze vissoort de natuurlijke vijanden
van de blauwalgen (slak- en kreeftachtigen) deed verdwijnen, waardoor de blauwalg vrij spel had.

Daarnaast is verder onderzoek gedaan naar het enorme overschot aan fosfaat in het water. Ook is met gemeente, waterschap en recreatieschap voor 2016 een actieplan opgesteld, waarin is
afgesproken wie welke actie zou ondernemen wanneer de blauwalgproblemen zich zouden herhalen. In 2016 is de overlast van blauwalgen een stuk minder geweest dan in de jaren 2014 en 2015. De reden kan te maken hebben met een warm voorjaar in 2014 en 2015, maar dit is niet geheel duidelijk. Op 19 oktober 2016 zijn de resultaten van het verdere onderzoek door het waterschap gepresenteerd aan de raad. Deze resultaten
hielden in dat:

- er nog weinig te zeggen is over de oorzaken van de algenbloei. Wel dat de enorme hoeveelheid fosfaat bijdraagt aan het probleem en dat blauwalgen vooral baat hebben bij veel daglicht. De hoeveelheid fosfaat komt uit de bodem en kan al aanwezig zijn geweest voor de afsluiting van de zee;
- de verandering van het zoutgehalte niet direct iets verandert aan de problemen en verzoeting er alleen toe kan leiden dat groene algen weer gaan bloeien. Het advies was om de natuur zichzelf te laten herstellen door te
zorgen voor een beter ecologisch evenwicht. Over maatregelen is geconcludeerd dat maaien en het verwijderen van plantenresten vooralsnog de meest effectieve maatregelen zijn. Nu de conclusies van Bureau Waardenburg wel richting geven aan mogelijke oorzaken en maatregelen, maar nog te weinig houvast bieden en in de zomer van 2017 de overlast weer is toegenomen en verschillende zwemwaarschuwingen afgegeven zijn door de provincie is nagedacht over vervolgonderzoek.

Onder de paraplu van het Fieldlab Westvoorne Green Economy is Hogeschool Zeeland (partner binnen het Fieldlab) in opdracht van gemeente en waterschap in september 2017 een vervolgonderzoek
gestart. Met de onderzoeken van Bureau Waardenburg als basis en in samenwerking met ecologen van het waterschap worden de conclusies van Bureau Waardenburg verder uitgediept en in een
laboratorium onderzocht. De eindrapportage hiervan met aanbevelingen voor het vervolg worden in februari 2018 verwacht.

De raad en betrokkenen bij het meer zijn tussentijds geïnformeerd over vorderingen van de onderzoeken. De raad tijdens de twee commissievergaderingen die eerder zijn genoemd en alle betrokkenen tijdens twee bijeenkomsten die in dezelfde periode als de commissievergaderingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er zeer regelmatig ambtelijke informele contacten met de betrokken ondernemers geweest.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/