Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over bestrating dorsplein Oostvoorne

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

10 december 2019

D. van Orselen

Vraag:

In juni 2019 is het dorpsplein te Oostvoorne feestelijk geopend.
Voor de rijbaan is gebruik gemaakt van bestrating met een karakteristieke uitstraling.

Partij Westvoorne heeft geconstateerd dat deze bestrating zich, op bepaalde plekken op het dorpsplein zoals tegenover MFC de Man, in gebrekkige toestand bevindt.

De feitelijke constatering op zaterdag 7 december 2019 is:

• Los liggende stenen;
• Ongelijkmatige en scheve plaatsing van de stenen in het wegdek;
• Ontbrekende stenen, gaten in het wegdek;
• Te ruime voegen tussen de stenen;
• Ontbreken van voegsel tussen de stenen.

Deze situatie leidt tot een gevaarlijke toestand voor bezoekers van het dorpsplein, met name voor de fietsers en wandelaars. Omdat er meerdere verkeersstromen bij elkaar komen, is het niet aannemelijk dat bezoekers van het dorpsplein hun aandacht aan de staat van het wegdek schenken.

In de commissie grondgebied is er kort aandacht geweest voor deze situatie. De wethouder geeft aan dat herstel extra geld gaat kosten.

Verdere vragen aan de wethouder:

1. Zijn er eerder (herstel-) maatregelen getroffen?
2. Wat is de oorzaak van deze situatie?
3. Welke maatregel(en) gaat u toepassen als definitieve oplossing?
4. Wanneer is de definitieve oplossing beschikbaar en toegepast?
5. Welke maatregelen treft u tussentijds?

In artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade van weggebruikers die is ontstaan als gevolg van een gebrekkige toestand van de weg. Daarnaast geeft artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek richting voor schuldaansprakelijkheid onder bepaalde omstandigheden, die mogelijk van toepassing zijn in het huidige seizoen.

Omdat de huidige situatie schade kan opleveren aan personen en middelen, kunt u aangeven op welke wijze:

6. betrokkene zich kan melden bij de gemeente;
7. welke procedure u toepast om te komen tot vaststelling van schade en bijbehorende vergoeding;
8. wat deze procedure en afhandeling van de schade betekent voor de betrokkene in tijd en geld.Antwoord:

Portefeuillehouder
L. van der Pol

Sector/Team
GG/WenR

Datum beantwoording
18 december 2019

1. De gebreken in de rijbaan voor Dorpscentrum De Man, door loszittende natuurstenen keitjes, zijn al enige weken bekend. In eerste instantie betrof het slechts een enkel keitje dat direct is teruggeplaatst. Omdat al vrij snel de keitjes er weer uit werden gereden, is er voor gekozen om -vooruitlopend op een definitieve oplossing- de gaten tijdelijk te vullen met cement. 

2. De oorzaak ligt mogelijk in het te vroeg belasten van het straatwerk met (zwaar)verkeer na de aanleg. De onderbaan van cementspecie is hierdoor niet voldoende uitgehard waardoor de keitjes los komen. Doordat de keitjes bewegen als er overheen gereden wordt, kantelt de kei een beetje en komt het voegsel -dat tussen de steentjes zit- onder de steen en wordt de steen omhoog gedrukt. 

3. Er is overleg met de aannemer over de beste maatregel in deze situatie. Naast de optie om de keitjes in de rijbaan te vervangen door dezelfde gebakken stenen als elders in de rijweg op het Dorpsplein, kunnen de natuurstenen keitjes ook in zijn geheel (inclusief voegen) in de specie worden aangebracht. Bij het aanbrengen van de keitjes in de specie is het noodzakelijk om, na het aanbrengen, de weg gedurende de uithardingsperiode niet met verkeer te belasten. De aannemer brengt de specifieke verwerkingswijze nog in beeld. Bij het aanbrengen van gebakken straatstenen in zand is dit niet noodzakelijk. 

4. In week 51 levert de aannemer de uitgewerkte oplossingen aan. Daarna moet een afgewogen keuze voor de oplossing worden gemaakt. In januari 2020 wordt de definitieve oplossing aan de raad gemeld, waarna deze oplossing (zodra dat fysiek mogelijk is) wordt gerealiseerd. Dit is mede afhankelijk van beschikbaarheid van materialen en weersomstandigheden. 

5. In de tussentijd worden losgekomen keitjes verwijderd en worden de gaten gedicht met cementspecie. Aanvullend is in overleg met de aannemer besloten een tijdelijke afdekking boven de keitjes aan te brengen met kunststof rijplaten tot dat het definitieve herstel plaatsvindt. De bewoners zijn hierover reeds geïnformeerd. 

6. Schade aan personen en middelen die zijn ontstaan door de onderhoudsstaat van de weg kunnen worden gemeld bij de gemeente in de vorm van een aansprakelijkheidstelling.

7. De schade wordt vastgesteld door de gemeentelijke verzekering op basis van de door de gedupeerde en gemeente aangeleverde stukken en onderbouwing van de situatie. De tijd van deze procedure is afhankelijk van de duidelijkheid in de situatie
.
8. De afwikkeling van een aansprakelijkstelling verloopt volgens een gebruikelijke procedure. Bepalend is of wordt vastgesteld dat de geclaimde schade het gevolg is van de staat van de rijweg (causaal verband). Als dat duidelijk is dan volgt direct de afwikkeling. Voor betrokkenen zijn aan deze procedure geen kosten verbonden.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/