Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Vragen over afwijzen college van de Aldi Oostvoorne

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

1 september 2019

D. van Orselen (PW)

Situatie
Op 9 juli 2019 heeft u de raad geïnformeerd over het principe verzoek van de Aldi. Het college heeft
besloten niet in te stemmen met het verzoek op basis van gemeentelijk beleid uit 2012 en 2013.

Vragen
1. Welke stakeholders heeft u betrokken om te komen tot uw besluitvorming?
2. Kunt u aangeven , zoals onder punt 4 benoemd van uw besluit, hoe u burgerparticipatie heeft meegenomen in uw besluit?
3. Kunt u aangeven, zoals benoemd onder punt 5 van uw besluit, hoe u tot de conclusie bent gekomen dat duurzaamheid niet van toepassing is?
4. Kunt u aangeven, zoals benoemd onder punt 6 van uw besluit, hoe u tot de conclusie komt dat er geen directe kosten en baten zijn verbonden;
5. Kunt u aangeven, zoals benoemd onder punt 7 van uw besluit, waarom er geen risico's zijn en het weerstandsvermogen niet geraakt wordt in het geval van langdurige leegstand?
6. Kunt u motiveren, door middel van een business case, hoe onderstaande punten wel of niet bijdragen aan een gezonde lokale economie:
a. Uitbreiding van assortiment en keuzevrijheid van de consument
b. Lokale werkgelegenheid in relatie tot het aantal werkzoekenden;
c. Het aantal vervoersbewegingen voor mensen die nu naar Brielle of Hellevoetsluis rijden;
d. Aantrekken van bestuurders naar consument op een doorgaande route;
e. Impact op het aantal autobewegingen in de kernen;
f. Ontwikkeling en planvorming bebouwing richting de Westvoorneweg;
g. Door de centrale ligging een breed bereik voor Westvoorne;
h. Mogelijke duurzaamheidsinvesteringen van een nieuwe eigenaar of huurder;
i. De RSOI voordelen voor bewoners van de gemeente Westvoorne;
j. Gezond ondernemerschap waar de ondernemer op eigen initiatief en kosten de burger naar hun winkel vervoert, bijvoorbeeld de Jumbo in Brielle.

7. Bent u van mening dat gemeentelijke beleidsvorming van circa 8 jaar geleden nog aansluit bij de werkelijkheid van deze tijd?
8. Ziet u mogelijkheden uw besluit te heroverwegen?
9. Bent u voornemens in gesprek te gaan met de betrokken ondernemer om tot een overeenkomst te komen?

Antwoord:

L. van der Pol

GG/VROM
13 september 2019

1. Het plan dat door de Aldi is ingediend betreft een principeverzoek. Bij de behandeling van een principeverzoek wordt een inventarisatie van het rijks-, provinciaal-, en gemeentelijk beleid uitgevoerd. Het is niet gebruikelijk in dit stadium stakeholders te betrekken. Wel is sprake van een integrale afstemming.

2. Zoals hierboven benoemd betreft het verzoek van de Aldi een eerste principeverzoek. Dit is in eerste instantie een beleidsmatige afweging waarbij wordt gekeken of de ontwikkeling binnen het rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid mogelijk is. Het is te vroeg om burgerparticipatie te betrekken in dit proces. 

3. Ook voor deze vraag geldt dat pas bij een concretere uitwerking van het (bouw)plan het aspect duurzaamheid aan bod komt. 

4. Aan het innemen van een principestandpunt door het college zijn geen directe kosten en baten verbonden voor de gemeente of de initiatiefnemer. 

5. Aan het innemen van een principestandpunt zijn geen risico's verbonden. Er staan namelijk geen rechtsmiddelen open tegen het innemen van een principestandpunt. 

6. Allereerst is het belangrijk om op te merken dat het niet aan de gemeente is om een initiatief te onderbouwen aan de hand van een businesscase. Dit is de taak van de initiatiefnemer zelf, een businesscase is dan ook niet aangeleverd. Daarnaast is het ook te vroeg om een businesscase op te stellen omdat bij het indienen van een principeverzoek in eerste instantie alleen een beleidsmatige afweging plaats vindt. 

7. Bij de behandeling van het verzoek is niet alleen gekeken naar het gemeentelijke beleid. Ook het provinciale beleid staat de vestiging van een supermarkt op een bedrijventerrein niet toe (actualisatie Verordening Ruimte 2017 en Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019). Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk, maar het verzoek van de Aldi valt niet binnen een van deze uitzonderingsgronden. 

8. Indien door de initiatiefnemer een andere locatie wordt aangedragen zal opnieuw een toetsing van beleid plaatsvinden. Dit kan eventueel tot een ander besluit leiden. 

9. Richting de initiatiefnemer is aangegeven dat indien sprake is van een andere locatie de gemeente bereid is met de initiatiefnemer in gesprek te treden over de locatie.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/