Daan van Orselen
Menu

Gemeente subsidieert padelbanen Tennisvereniging Oostvoorne

 De gemeenteraad heeft op 22 januari ingestemd met het voorstel om een investeringssubsidie van € 50.000,- te verstrekken aan Tennisvereniging Oostvoorne voor de aanleg van twee padelbanen.

Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne unaniem vastgesteld

Vanaf 2016 werkt de gemeente Westvoorne aan het herzien van verschillende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied. Na een lang en intensief traject zijn deze bestemmingsplannen nu omgezet in het omgevingsplan Buitengebied

Raadsvergadering januari 2020

Besluiten in dit verslag:

Subsidie aanleg padelbanen Tennisvereniging Oostvoorne

Omgevingsplan Buitengebied

Verkeersveilige inrichting Dorpsplein Rockanje

Krediet t.b.v. de realisatie van 20 sociale huurwoningen Hoogvlietlaan/Ko

Commissie Grondgebied en Milieu januari 2020

Onderwerpen in dit verslag:


Omgevingsplan Buitengebied. 

Verkeersveilige inrichting Dorpsplein Rockanje

Krediet t.b.v. de realisatie van 20 sociale huurwoningen Hoogvlietlaan/Kolpapad

Bestuursovereenkomst Samenwe

Amendement Visie dorpskernen Westvoorne

Is van mening dat: de voorgestelde looptijd van twee jaar om tot een besluit over de toekomstvisies van de dorpskernen in Westvoorne te komen om de volgende twee redenen te lang is... 

Vragen over bestrating dorsplein Oostvoorne

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Motie Container tuintjes

Verzoek aan het college om ondergrondse containers passend aan te kleden en daarmee vervuiling en overlast tegen te gaan. 

Amendement Tafeltje dekje

De gemeente voorziet € 14.000,00 te bezuinigen en meerdere ouderen en vrijwilligers daarmee in de kou te zetten en de warme maaltijd voorziening af te schaffen. Helaas verworpen door CDA, D66, PvdA en VVD.

Amendement schrappen 2% stijging OZB

De extra voorgestelde OZB-stijging van 2% te schrappen en daarvoor in de plaats een gedeelte van het netto rekeningresultaat van het gemeentelijk woonbedrijf structureel in te zetten om de begroting 2020 en de

Vragen over blauwalg oostvoornse meer

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Sluitende Begroting voor Westvoorne in 2020 en verder

Gemeente Westvoorne heeft voor 2020 een sluitende begroting opgesteld en ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. Het college van B&W is hierin geslaagd door een robuust dekkingsplan op te stellen.&nbs

Vragen over veiligheid Kruininger Gors

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Wethouder De Jongh opent vernieuwd kunstgrasveld OVV

Woensdag 18 september heeft wethouder Jorriena de Jongh-de Champs het vernieuwde kunstgrasveld van voetbalclub OVV in Oostvoorne officieel geopend. Het vernieuwde veld is bijzonder omdat het is ingestrooid met een nieuwe duurza

Vragen over afwijzen college van de Aldi Oostvoorne

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over maximaal 3 windmolens Oostvoornse meer

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over overlastsituaties met arbeidsmigranten

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over overlast

Op 1 september 2019  vragen gesteld naar aanleiding van signalen waar arbeidsmigranten betrokken lijken te zijn. Conclusie is dat er 1 situatie is waar mogelijk sprake is van overlast.

Motie toeristische ontwikkelingen

Partij Westvoorne is van mening dat het geld van de Eneco aandelen besteed moet zijn voordat er sprake is van een gemeentelijke herindeling.
Vervolgens dient mevrouw Van Blom een motie 'toeristische ontwikkelingen Westvoorne' in (zie bijlage). 

Amendement tegen woningbouw hoger dan 4 lagen

hetgeen in de Ambitienotitie Wonen in Westvoorne 2030+ gesteld wordt over het oprekken van de dorpscontour, zodat ook buiten deze contouren gebouwd kan worden en over de gestapelde bouw tot maximaal vier woonlagen noch in lijn is met het behoud van ons

Motie Hospice op Voorne

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 18 december 2018, sprekend over een in de raad van de gemeente Brielle aangenomen motie, waarvan onderstaande tekst een kopie is, handelend over de mogelijkheid om op Voorne-Putten een hospice te realise

Motie huisvesting arbeidsmigranten

verzoekt het college:

- met spoed huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten op te stellen;
- dit beleid in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad aan te bieden;
- met ondernemers, die bereid zijn de ontwikkeling van bovengenoemde

Motie Hulp- en Zorgwijzer

- voor de inwoners van Westvoorne een digitale hulp- en zorgwijzer te ontwikkelen/aan te schaffen;

- als gemeente de regiefunctie daarvan te voeren, zodat het juiste en actuele aanbod getoond wordt en de betrouwbaarheid van de

Motie Automaatje

verzoekt het college:

- te onderzoeken hoe en op welke wijze deze formule succesvol kan zijn binnen onze omgeving;
- bij voldoende vraag en aanbod deel te nemen aan de uitwerking en realisatie van AutoMaatje

Werkorganisatie Voorne, het faalmechanisme

1. Ja wij zullen kennis nemen van de rapportage van de kwartiermaker Voorne;

2. Nee, wij zullen niet in te stemmen met het onderzoeken van een bijstelling van het huidige traject voor gezamenlijke organisatieontwikkeling en he

Vragen over de patatkraam Dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Amendement Recreatieschap ~ Oostvoornse meer

In de programmabegroting zijn echter geen maatregelen voor de waterkwaliteit van het Oostvoornse Meer opgenomen. Deze kwaliteit is van grote betekenis voor de recreatieve kwaliteit in en rondom het Oostvoornse Meer

Motie Brekebeen route

verzoekt het college:

- de stoepen en wandelpaden in Westvoorne rondom de woonzorgcentra en de route naar het dorp grondig te laten inspecteren en indien nodig aan te passen,
<

Motie Duurzame gemeente

Duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen waarmee burgers en bedrijven geïnformeerd, geënthousiasmeerd en ondersteund worden bij het opzetten en uitvoeren van (innovatieve) duurzame projecten;

- Dit

Vragen over de Driehoek Oostvoorne

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over blauwalg Oostvoornse meer

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie