Daan van Orselen
Menu

​Wethouder jaagt de kleine ondernemer het dorp uit!

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is door wethouder de Graad het parkeerbeleidsplan 2021-2024, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad constateert dat het plan op meerdere punten niet voldoet, waaronder de f

Verordening burgerinitiatief en jongereninitiatief

In de gemeenteraad van 28 april 2021 is de verordening burgerinitiatief bijgewerkt en opnieuw vastgesteld. De voorgaande verordening burgerinitiatief dateerde uit 2004.In de nieuwe verordening is het voorstel Jongereninitiatief van Partij Westvoorne ...

Burgerpeiling: Hoe is de dienstverlening van de gemeente

De gemeente heeft informatie over de dienstverlening opgehaald bij de inwoners. Hiervoor is het Burgerpanel ingezet.

Nationaal park NLDelta

De gemeente heeft toegezegd deel te willen nemen aan het Nationaal Park. Worden we nu als inwoners ingezet als marketinginstrument ?

De korenmolen Oostvoorne

Wist u dat van de 34 molenstellingen er nog maar 4 over zijn op Voorne.  Op de foto de Korenmolen van Oostvoorne. Molens zijn van iconische waarde. We willen dat molens blijven werken om het ambacht en de kennis over molens in stand te houden. M...

Een Aldi en woningen, initiatief weer afgewezen

In 2019 heeft de ALDI verzocht zich te mogen vestigen aan de Westvoorneweg. Afgewezen. In 2020 presenteert de ALDI in samenwerking met de gemeente mooie plannen voor een winkel en woningen. Weer afgewezen. Terwijl er toch behoefte is vanuit de bewoners

Dorpsvisies Westvoorne, een presentatie

Op 28 januari 2021 heeft het college de onderstaande rapportage gepresenteerd aan de raad.

Presentatie gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Presentatiecommissie van 3 februari 2021. 85 tot 90% van depositie ligt niet in de directe invloedsfeer van het gebied zelf; wat doen we daar mee?

Eerste stap in nieuwbouwproject Drenkeling fase 2: gemeenteraad stemt in met intentieovereenkomst

 Rockanje, 28 januari 2021 Eerste stap in nieuwbouwproject Drenkeling fase 2: gemeenteraad stemt in met intentieovereenkomst Op 20 januari heeft de gemeenteraad van Westvoorne ingestemd met het ondertekenen van een intentieovereenkomst tuss...

Ontwikkeling natuurspeeltuin Mildenburgbos Oostvoorne van start

Rockanje, 21 januari 2021Ontwikkeling natuurspeeltuin Mildenburgbos Oostvoorne van startStichting Het Zuid-Hollands Landschap gaat in samenwerking met de gemeente Westvoorne en een groep actieve omwonenden een natuurspeeltuin ontwikkelen in het Milde...

Flats verrijzen op het landgoed Drenkeling

In de raadsvergadering van 20 januari stelt de wethouder en de partijen CDA, D66, GBW, PvdA en VVD vast dat het noodzakelijk is om in de overeenkomst met projectontwikkelaars en grondeigenaren op te nemen dat bouwen tot 4 woonlagen mogelijk is.

Motie jeugdvoorzieningen

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie doorontwikkeling centrum Rockanje

Deze motie is aangenomen met 11 stemmen voor: Partij Westvoorne, IBW, CDA, PvdA, GBW, D66  en 3 stemmen tegen: VVD

Motie: Evenementen Westvoorne

Aan de gemeenteraad is de motie Evenementen Westvoorne voorgelegd met als doel om binnen alle wet- en regelgeving maar ook adviezen van Rijk en RIVM, maximaal en actief te faciliteren naar alle ondernemers. Na een alleraardigst debat heeft de raad, in

Persbericht IKC Oostvoorne

De gemeente Westvoorne gaat voor drie locaties in Oostvoorne onderzoeken in hoeverre ze geschikt zijn als locatie voor een integraal kindcentrum (IKC). 

Vragen over het Dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over de herinrichting van het Dorsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Verslag van het gesprek tussen overheid en samenleving over het duurzaam opwekken van elektriciteit op Voorne-Putten

Hoe, waar en onder welke voorwaarden kan tot 2030 duurzaam elektriciteit opgewekt worden op Voorne-Putten?

Van de circa 165.000 inwoners op Voorne-Putten hebben 978 mensen meegedaan aan de enquête en 63 deelnemers aan de digitale bijeenkomsten. D

Burgemeester geeft startsein feestjaar 800 jaar Rockanje


Maandag 29 juni 2020 geeft burgemeester Peter de Jong samen met het comité Rockanje 800 jaar het startsein voor het feestjaar ter gelegenheid van

Bouw sociale huurwoningen Hoogvlietlaan/Kolpapad Rockanje van start

In opdracht van Woonbedrijf Westvoorne wordt binnenkort begonnen met de bouw van 20 nieuwbouwwoningen aan de Hoogvlietlaan en het Kolpapad in Rockanje. 

Commissie gecombineerd mei 2020

Onderwerpen in dit verslag:

Discussienota Tiny Houses

Huisvesting arbeidsmigranten

Zienswijze begroting MRDH 

Commissie Grondgebied & Milieu mei 2020

 Onderwerpen in dit verslag:

Startnotitie participatie windenergie Noordzeeboulevard

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Warmtetransitievisie

Bestemming Sanering glastuinbouw Torenweg Rockanje/Aelbr

Raadsvergadering april 2020

Besluiten in dit verslag:

Motie geen windturbines en zonnepanelen in de duinen

Motie: opheffing verhuurdersheffing

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke zorg

Principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en We

Commissie Presentaties Mei 2020

Presentatie over aanpak dorpsvisies. 

Presentatie over de klimaatatlas en het proces rond de klimaatdialogen in Westvoorne.  

Raadsvergadering februari 2020

Besluiten in dit verslag:

Waterkunstgrasveld M.H.V. Forcial

Terugkoppeling inventarisatiefase IKC

Eindrapportage commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne 

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie