Daan van Orselen
Menu

Vergroten digitale weerbaarheid van het Haven Industrieel Complex

Op 28 april 2021 heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om deel te nemen aan een platform waar meer dan 700 bedrijven in de haven elkaar onderling helpen om daarmee de digitale weerbaarheid van de haven naar een hoger niv...

Presentatie Duurzaam gezonde begroting

De presentatie is in een besloten vergadering gegeven. Partij Westvoorne is het niet eens om deze gegevens "in het geheim" of buiten het oog van de inwoners te bespreken. Hierdoor hebben wij ook niet deelgenomen aan de besloten vergadering. Naderhand i

Koninklijke onderscheiding voor voormalig raadslid Emma van Blom

Rockanje, 19 februari 2021 Koninklijke onderscheiding voor voormalig raadslid Emma van BlomVrijdag 19 februari kreeg voormalig gemeenteraadslid Emma van Blom uit Tinte van burgemeester De Jong de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-N...

Motie naar de kern

Deze motie is verworpen met 6 stemmen voor: Partij Westvoorne, IBW, 1 stem CDA en 8 stemmen tegen: VVD, GBW, CDA, PvdA, D66

Amendement: aanpassing Nul-op-de-Meter Gemeentelijk Woonbedrijf

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, sprekend over agendapunt 5 begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 inclusief de zeer summiere bestuur rapportage 2020, ...

Amendement: Aanpassing afschrijvingen Gemeentelijk Woonbedrijf

De bestuur rapportage 2020, de begroting voor 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 van de gemeente als ook van het GWB als volgt aan te passen...

De raad grijpt in: Amendement op de begroting

Naar aanleiding van de voorgestelde begroting van het college, grijpt de gemeenteraad in en dient een amendement in met significante wijzigingen.

Algemene beschouwing Partij Westvoorne

 Met dit inzicht kunnen wij in Westvoorne nu gericht en snel actie ondernemen. Niet uitstellen. 'Stel je eens voor dat wij vandaag deze acties kunnen bezegelen?' Lokaal perspectief. Algemene beschouwingen Partij WestvoorneNovember 2020Wat m...

Vragen over de begroting 2021

Schriftelijke vragen aan de wethouder ten aanzien van de voorgestelde begroting van het College.


Sluitende begroting voor Westvoorne in 2021 en verder

Gemeente Westvoorne heeft voor 2021 een sluitende begroting opgesteld en ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. Het college van B&W is hierin geslaagd door een dekkingsplan op te stellen.

Sideletter van het College: Eneco gelden, forse tekorten

Uitgangspunt voor het inzetten van de incidentele verkoopopbrengst is dat het bijdraagt aan het oplossen van de forse begrotingstekorten zoals deze ook in de voorliggende begroting zichtbaar zijn geworden.

Voorstel van het College over de begroting 2021

Gezien de fors nadelige ontwikkelingen die deze begroting kent zijn ook minder populaire dekkingsmaatregelen zoals de verhoging van de OZB toegepast.

Vragen over aanvraag budgetverhoging verhardingen

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Commissie Inwonerszaken & Middelen Juni 2020

Agendapunten:


Voetbalaccommodatie OVV

Extra krediet Forcial

Voetbalaccommodatie VV Rockanje

Discussie jaarwisseling 2020-2021

Cameratoezicht Kruininger-Gors

Zienswijze gemeenschappelijke regelingen:

Vraag over reservering verduurzaming gemeentelijke panden

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Raadsvergadering mei 2020

Besluiten in dit verslag:

Plan van aanpak Óp weg naar één gemeente Voorne'

Verordening Fusiecommissie

Startnotitie participatie windenergie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed<

Raadsvergadering april 2020

Besluiten in dit verslag:

Motie geen windturbines en zonnepanelen in de duinen

Motie: opheffing verhuurdersheffing

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke zorg

Principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en We

Commissie Inwonerszaken & Middelen maart 2020

 Onderwerpen in dit verslag :

Rapport rekenkamer 'Besluitvorming rond accommodatie OVV

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Presentatie over Dienstverleningsovereenkomst Hellevoetsluis

Raadsvergadering januari 2020

Besluiten in dit verslag:

Subsidie aanleg padelbanen Tennisvereniging Oostvoorne

Omgevingsplan Buitengebied

Verkeersveilige inrichting Dorpsplein Rockanje

Krediet t.b.v. de realisatie van 20 sociale huurwoningen Hoogvlietlaan/Ko

Commissie Inwonerszaken & Middelen januari 2020

Onderwerpen in dit verslag:


Subsidie aanleg padelbanen Tennisvereniging Oostvoorne

Verkoop aandelen Eneco

Brieven college 'Stand van zaken Kruiningergors' 

Begroting 2020

De begroting voor 2020

Amendement schrappen 2% stijging OZB

De extra voorgestelde OZB-stijging van 2% te schrappen en daarvoor in de plaats een gedeelte van het netto rekeningresultaat van het gemeentelijk woonbedrijf structureel in te zetten om de begroting 2020 en de

Sluitende Begroting voor Westvoorne in 2020 en verder

Gemeente Westvoorne heeft voor 2020 een sluitende begroting opgesteld en ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. Het college van B&W is hierin geslaagd door een robuust dekkingsplan op te stellen.&nbs

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie