Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Sluitende begroting voor Westvoorne in 2021 en verder

Gemeente Westvoorne heeft voor 2021 een sluitende begroting opgesteld en ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. Het college van B&W is hierin geslaagd door een dekkingsplan op te stellen.

Sluitende begroting voor Westvoorne in 2021 en verder


Gemeente Westvoorne heeft voor 2021 een sluitende begroting opgesteld en ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. Het college van B&W is hierin geslaagd door een dekkingsplan op te stellen.

Stijging lokale lasten
Om de begroting en het meerjarenplan sluitend te krijgen en de vermogenspositie van de gemeente te versterken zijn incidentele middelen uit de verkoop van de aandelen Eneco ingezet. Toch kan hiermee niet worden voorkomen dat de gemiddelde lokale lasten (zie onderstaand rekenvoorbeeld) in 2021 met 5% zullen stijgen. Dit komt onder meer doordat vooral in het sociaal domein de kosten snel stijgen zonder dat daar (voldoende) structurele compensatie vanuit het Rijk tegenover staat. Iets wat overigens een landelijke geuite zorg is. Door de stijging van de marktprijzen voor afvalverwerking en de verhoging van de rijksbelasting op het restafval stijgt de afvalstoffenheffing met 32%. Daar staat tegenover dat de rioolheffing daalt met 19,5% op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voor de aankomende jaren. Met name het relinen van rioleringen in plaats van volledig vervangen draagt hier positief aan bij.

Rekenvoorbeeld Ontwikkeling lokale lasten 2021
Uitgegaan wordt van een gezin van vier personen, in het bezit van een eigen woning met een taxatiewaarde van € 300.000,- in 2020. Voor de berekening van het tarief wordt rekening gehouden met een stijging van de WOZ-waarde woningen van gemiddeld 7%. De nieuwe taxatiewaarde wordt geschat op € 321.000,-. De woning is aangesloten op het riool.

Keuzes takenpakket gemeente
Naast de inkomsten en uitgaven heeft het college van B&W ook kritisch naar het gemeentelijk takenpakket gekeken. Besloten is om vooral in te zetten op goede zorg (WMO), duurzaamheid, wonen, veiligheid en een gezond verenigingsleven. Uit het collegeprogramma is een aantal projecten geselecteerd waarop de komende jaren wordt ingezet. Het betreft projecten die van strategische waarde zijn voor de toekomst van Westvoorne. Een van de projecten is het opstellen van dorpsvisies voor Rockanje, Oostvoorne en Tinte.

Financiële gevolgen COVID-crisis
De financiële gevolgen van de COVID-crisis kunnen niet onvermeld blijven. De impact op de samenleving als geheel is enorm en daarmee uiteraard ook op de gemeentelijke organisatie. Op diverse fronten is extra inspanning van de gemeente nodig zoals toezicht/veiligheid en steun voor ondernemers. Daarnaast is er sprake van wegvallende inkomsten. Welke financiële consequenties de COVID-crisis op de langere termijn zal hebben is nog niet duidelijk.

Behandeling van de begroting
De concept begroting 2021 kunt u inzien op www.westvoorne.nl/begroting. De besluitvorming over de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van d.d. 4 november 2020. Deze vergadering is live te volgen op www.westvoorne.nl/raadlive. Overigens is dit een bijzondere begrotingsvergadering omdat het waarschijnlijk de laatste begroting is die de gemeenteraad van Westvoorne zelfstandig behandelt. Naar verwachting wordt nog dit jaar het herindelingsontwerp vastgesteld. Daarmee komt Westvoorne, evenals Brielle en Hellevoetsluis, tot aan de fusie op 1 januari 2023 onder preventief toezicht van de provincie. Dit toezicht vloeit voort uit de wet algemene regels herindeling (Arhi).

Bijgevoegd is de (concept) begroting zoals het college deze voorlegt aan de gemeenteraad.

 



Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/