Daan van Orselen
Menu

Raadsvergadering april 2020

Besluiten in dit verslag:

Motie geen windturbines en zonnepanelen in de duinen

Motie: opheffing verhuurdersheffing

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke zorg

Principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en We

Raadsvergadering mei 2020

Besluiten in dit verslag:

Plan van aanpak Óp weg naar één gemeente Voorne'

Verordening Fusiecommissie

Startnotitie participatie windenergie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed<

Herinrichting dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over Swipocratie

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Koopgarant woningen

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over blauwalg Oostvoornse meer

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Amendement Recreatieschap ~ Oostvoornse meer

In de programmabegroting zijn echter geen maatregelen voor de waterkwaliteit van het Oostvoornse Meer opgenomen. Deze kwaliteit is van grote betekenis voor de recreatieve kwaliteit in en rondom het Oostvoornse Meer

Motie Brekebeen route

verzoekt het college:

- de stoepen en wandelpaden in Westvoorne rondom de woonzorgcentra en de route naar het dorp grondig te laten inspecteren en indien nodig aan te passen,
<

Motie Duurzame gemeente

Duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen waarmee burgers en bedrijven geïnformeerd, geënthousiasmeerd en ondersteund worden bij het opzetten en uitvoeren van (innovatieve) duurzame projecten;

- Dit

Amendement schrappen 2% stijging OZB

De extra voorgestelde OZB-stijging van 2% te schrappen en daarvoor in de plaats een gedeelte van het netto rekeningresultaat van het gemeentelijk woonbedrijf structureel in te zetten om de begroting 2020 en de

Amendement tegen woningbouw hoger dan 4 lagen

hetgeen in de Ambitienotitie Wonen in Westvoorne 2030+ gesteld wordt over het oprekken van de dorpscontour, zodat ook buiten deze contouren gebouwd kan worden en over de gestapelde bouw tot maximaal vier woonlagen noch in lijn is met het behoud van ons

Werkorganisatie Voorne, het faalmechanisme

1. Ja wij zullen kennis nemen van de rapportage van de kwartiermaker Voorne;

2. Nee, wij zullen niet in te stemmen met het onderzoeken van een bijstelling van het huidige traject voor gezamenlijke organisatieontwikkeling en he

Motie huisvesting arbeidsmigranten

verzoekt het college:

- met spoed huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten op te stellen;
- dit beleid in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad aan te bieden;
- met ondernemers, die bereid zijn de ontwikkeling van bovengenoemde

Motie Hulp- en Zorgwijzer

- voor de inwoners van Westvoorne een digitale hulp- en zorgwijzer te ontwikkelen/aan te schaffen;

- als gemeente de regiefunctie daarvan te voeren, zodat het juiste en actuele aanbod getoond wordt en de betrouwbaarheid van de

Motie Automaatje

verzoekt het college:

- te onderzoeken hoe en op welke wijze deze formule succesvol kan zijn binnen onze omgeving;
- bij voldoende vraag en aanbod deel te nemen aan de uitwerking en realisatie van AutoMaatje

Amendement tarieven accommodaties

Door de fracties van IBW en PW wordt een amendement Tarieven Accommodaties ingediend (zie bijlage).

Motie Hospice op Voorne

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 18 december 2018, sprekend over een in de raad van de gemeente Brielle aangenomen motie, waarvan onderstaande tekst een kopie is, handelend over de mogelijkheid om op Voorne-Putten een hospice te realise

Vragen over de Driehoek Oostvoorne

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over de patatkraam Dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.