Daan van Orselen
Menu

RES 1.0: Motie fasering technieken

De huidige Regionale Energie Strategie gaat uit van achterhaalde cijfers. De opbrengst van zonnepanelen zijn verdubbeld ten opzichte van 2019. Her bereken eerst naar de laatste cijfers en ga daarna pas de zoekgebieden en mogelijk invullen.

RES 1.0: Motie wind op land - wind op zee

De Regionale Energie Strategie voorziet niet in mogelijkheden om de taakstelling te volbrengen door wind op zee. Op dit moment dient de opgaaf volledig uitgevoerd te worden op land. Geen windmolens op land maar wel op zee.

RES 1.0: Inzet van warmte

 Restwarmte uit de industrie voor het verwarmen van woningen is in Nederland niet rendabel en kost de burger veel geld.

RES 1.0: Motie randvoorwaarden windmolens

Beperk de hoogte van windmolens op het grondgebied van Westvoorne tot maximaal 120 meter as-hoogte en minimaal 2000 meter vanaf de eerste (particuliere en commerciële) bebouwing.  

RES 1.0: Motie Windmolens in Westvoorne

 Het zoekgebied voor windmolens beperken tot de Noordzeeboulevard. Windmolens aan de noordoever van het Oostvoornse meer, of andere locaties in Westvoorne, zijn daarbij uitgesloten.

RES 1.0: Motie isolatie

Bespaar eerst op energieverbruik door isolatie van woningen. Wat niet wordt verbruikt hoeft immers ook niet gecompenseerd te worden door windmolens of zonneparken.

RES 1.0: Motie Financiën

Maak duidelijk en concreet welke financiële impact en gevolgen de Regionale Energie Strategie heeft op burgers, ondernemers en overheden.

RES 1.0: Motie Nieuwe technieken

Beperk de Regionale Energie Strategie niet tot zon- en windenergie op land maar betrek andere energiebronnen als alternatief of vervanging met als doel windmolens en zonneparken op land te voorkomen.

RES 1.0: Motie Energie neutraal

De opdracht en invulling van zon- en windenergie voor Westvoorne mag niet verder gaan dan de eigen behoefte van de inwoners c.q. particulieren in de gemeente Westvoorne. Hierbij dienen alle opbrengsten uit duurzame energiebronnen meegeteld te worden.

RES 1.0: Motie Participatie

Het is voor iedere inwoner begrijpelijk wat de impact van de energiestrategie is voor hun omgeving en is vanaf het eerste moment maximaal geïnformeerd met duidelijke en begrijpelijke informatie zodat iedere inwoner inspraak heeft in het eindresultaat v

Persbericht IKC Oostvoorne

De gemeente Westvoorne gaat voor drie locaties in Oostvoorne onderzoeken in hoeverre ze geschikt zijn als locatie voor een integraal kindcentrum (IKC). 

Fusiecommissie juni 2020

Onderwerpen in dit verslag:

Benoemen voorzitter fusiecommissie

Vaststellen secretaris fusiecommissie

Kennismaking met Dirk Louter, procesbegeleider

Opdracht Due Dilligence

Lange termijnplanning fusiecommissie