Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie Woonprojecten

Deze motie is verworpen met 6 stemmen voor (Partij Westvoorne, IBW)  en 8 stemmen tegen (VVD, CDA, PvdA, GBW, D66)

Motie Woonprojecten

De raad in vergadering bijeen op 25 november 2020, in kennis gesteld van de begroting 2020,
Constaterende dat:

- er meerdere particuliere initiatieven bestaan voor bijzondere woonvormen;
- deze initiatieven zijn gepresenteerd in december 2019;
- tot op heden deze initiatieven niet tot realisatie zijn gekomen.

Overwegende dat:
- andere woonvormen bijdragen aan het woon- en leefklimaat van de gemeente;
- initiatieven uitgaan van zelfredzaamheid en zorg voor elkaar;
- deze initiatieven vermeld worden in beleidsrichtlijnen van de gemeente en Rijksoverheid.

Verzoekt het college:
- te inventariseren welke initiatieven in 2019 bekend waren bij de gemeente;
- in 2020 aan de raad te rapporteren welke initiatiefnemers hun plan verder willen uitwerken en op welke wijze;
- per ultimo 31 maart 2021 per initiatief een voorstel aan de raad voor te leggen op welke wijze het initiatief tot uitvoer kan komen;
- voor het zomerreces alle initiatieven ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/