Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Motie 30 km zone Oostvoorne

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie 30 km zone Oostvoorne

De raad in vergadering bijeen op 28 oktober 2020, in kennis gesteld van de verkeerssituatie op de Stationsweg, Donselaer, Zeeweg, Schepenenweg, Kerkplein, Hoflaan, Mildenburglaan, Burgemeester Letteweg en het Dorpsplein te Oostvoorne,

Constaterende dat:
- voornoemde wegen gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg B en bestemd als verblijfsgebied;
- op grond van paragraaf 4.1 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW1 inzake verkeerstekens moet de in te stellen maximale snelheid in overeenstemming zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dat betekent dat de weg zo ingericht moet zijn dat weggebruikers door de inrichting van de weg als het ware gedwongen worden niet harder te rijden dan de voorgeschreven snelheid. Een 30km/h-zone moet 'zelf handhavend' zijn;
- er sprake is van jonge verkeersdeelnemers die van en naar hun school, kerk, vereniging en dorpscentrum in het algemeen bewegen;
- het rapport van de gemeentelijke ombudsman, bekend onder dossiernummer 3953, voornoemde constateringen bevestigd.

Overwegende dat:
- de bestaande voorzieningen waaronder bebording en bijzondere indeling van het wegdek zeer beperkt bijdragen aan het realiseren van een maximum snelheid van 30 km per uur;
- bewoners, bezoekers, passanten en omwonenden zich met regelmaat onveilig voelen door de hogere snelheden van het gemotoriseerd verkeer;
- er geen snelheid remmende of beperkende maatregelen aanwezig zijn;
- ieder verkeersslachtoffer er 1 teveel is;
- Een rustig straatbeeld bijdraagt aan de beleving van winkelen en uitgaan, daarmee een positieve uitwerking naar de economie van de omgeving.

Verzoekt het college:
- voor 28 februari 2021 de raad te informeren over alle mogelijkheden die van toepassing kunnen zijn op voornoemde wegen;
- voor 30 april 2021 besluitvorming voor te leggen aan de raad;
- voor het zomerreces van 2021 te starten met de gekozen uitvoering en deze uiterlijk 2021 op te leveren.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/