Fontgrootte: +

Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee

verslag-AdobeStock_289210835
Het koersdocument is een tussenstap in het traject van Toekomstvisie naar Omgevingsvisie. Er volgt wederom een (verplicht) participatietraject bij de Omgevingsvisie. En dat is maar goed ook !


1. Inleiding
De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland voor 1 januari 2023. De VNG heeft een stappenplan gemaakt die gemeenten kunnen gebruiken voor de implementatie van de Omgevingswet. Eén van de stappen is het voorbereiden op de Omgevingsvisie. 

Een Omgevingsvisie bevat de beleidskaders voor het gehele grondgebied van Voorne aan Zee.
Als eerste voorbereiding op de Omgevingsvisie is in het derde kwartaal van 2021 besloten een Koersdocument op te stellen. Het Koersdocument gaat in op inhoud, vorm en proces van de op te stellen Omgevingsvisie Voorne aan Zee. Daarnaast geeft het Koersdocument een beschrijving van de opgaven die in de Omgevingsvisie opgenomen moeten worden.

Het Koersdocument bouwt voort op de Toekomstvisie Voorne aan Zee 2030 (vastgesteld door de raden in december 2021). Deze toekomstvisie geeft een beeld van de lange termijn opgaven, ambities en ontwikkelmogelijkheden voor Voorne aan Zee. Hiervoor zijn in mei 2021 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gevraagd actief mee te denken. Om de verdere koers van Voorne aan Zee te bepalen is het Koersdocument opgesteld. 

Het koersdocument is dus een tussenstap in het traject van Toekomstvisie naar Omgevingsvisie. Er volgt wederom een (verplicht) participatietraject bij de Omgevingsvisie. Over de Omgevingsvisie vindt te zijner tijd separate besluitvorming plaats. Met deze memo informeren wij u over de wensen en bedenkingen uit de diverse raadscommissies van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne op basis waarvan u de drie gemeenteraden kunt adviseren over de vaststelling van het Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee. 

Een nadere toelichting op het Koersdocument treft u aan in het raadsvoorstel.

2. Collegebesluiten
In de collegevergaderingen van de drie afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders op 19 april 2022 is akkoord gegaan met de voorgestelde beslissing om in te stemmen met het Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee dat ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraden. Alleen in Brielle zijn er daarbij de volgende opmerkingen geplaatst (zaaknummer 9143-2022):

1. Het college wil graag dat het onderwerp 'verkeersveiligheid' meer aandacht krijgt onder paragraaf 3.2.8 'Bereikbaar Voorne aan Zee' van het Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee.

2. Het college wil graag bij de verdere uitwerking in de Omgevingsvisie aandacht voor de volgende punten:
• Hoe kun je Brielle verbinden met/via land én water.
• Geen verstoring van het landschap en de natuurwaarden: iets flexibeler
formuleren. Betekent anders dat er weinig meer mogelijk is.
• Aan thema 'aantrekkelijk wonen en verblijven voor iedereen' de naam Voorne
aan Zee toevoegen net als bij overige thema's.
• Wat is kringloop landbouw? (wellicht hier iets zeggen over duiding kringloop
landbouw) Korte keten kost veel tijd, energie en geld (is gebleken uit een
eerdere ervaring).
• Noordrand –Geuzenlinie: grote bosstructuren is geen optie.
• Bij cultuurhistorie wordt beschermde stadsgezichten gemist.

3. Behandeling in de raadscommissies
Op 9 en 10 mei 2022 is het Koersdocument voor advies voorgelegd aan de diverse
raadscommissies van de drie afzonderlijke gemeenten. Onderstaand wordt per gemeente kort
geschetst hoe de behandeling in de commissie heeft plaatsgevonden.
Commissie Grondgebied van de gemeente Brielle

Er zijn vanuit de commissie diverse positieve reacties. Daarnaast worden de volgende wensen
en bedenkingen meegegeven:
1. Onder duurzaamheid zien we dat de gemeente Voorne aan Zee een hele duurzame
gemeente wilt zijn. Echter bij de beperking van het broeikaseffect de land- en
tuinbouw akkerbouw en veeteelt te ontzien waar mogelijk. Voedsel en gewassen van
eigen grond een steeds belangrijke factor vormen in onze samenleving. Het weg
saneren van agrarische bedrijven werkt hierbij averechts. Verzocht wordt om dit mee
te nemen in het opstellen van de Omgevingsvisie.
2. Noordrand Geuzenlinie, er wordt wel ruimte gezien voor grotere bosstructeren.
3. Cultuurhistorie worden de beschermde stadsgezichten gemist.
4. Ontsluiting (pagina 38) is ontzettend belangrijk. De ontsluiting houdt niet op Voorne
op, ook na verbreding van de N57 ontstaat na de Brielse Brug een trechter.
5. Er staat in het stuk: verschillende mooie polders, dit kan aangepast worden naar
'enkele mooie polders', in verband met de toenemende verstening.
6. Het stuk moet meer visie geven op waar de reis heen gaat.

Tevens zijn er een aantal specifieke vragen gesteld welke onderstaand schriftelijk worden
beantwoord:
1. Wat is de relatie van dit stuk met de Gebiedsvisie van de provincie Zuid-Holland.
Er zijn diverse provinciale documenten opgesteld die gerelateerd zijn aan het
omgevingsbeleid. Deze zullen betrokken worden bij het opstellen van de
Omgevingsvisie.
2. Vanuit het college komt de volgende opmerking: Geen verstoring van het landschap
en de natuurwaarden: iets flexibeler formuleren. Betekent anders dat er weinig meer
mogelijk is. Graag hierop een nadere toelichting.

In paragraaf 3.2.3 (Recreatief en beleefbaar Voorne) wordt als speerpunt aangehaald:
Voorkomen van verstoring van het landschap en de natuurwaarden, als gevolg van
recreatiedruk. Het college verzoekt dit flexibeler te formuleren om ervoor te zorgen
dat het buitengebied van Voorne aan Zee niet op slot gaat ter bescherming van het
landschap en de natuurwaarden zodat er ruimte blijft voor nieuwe ontwikkelingen.

3. Vanuit het college komt de volgende opmerking: Wat wordt verstaan onder
kringlooplandbouw en wat gaan we daar mee doen?

Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij de kringloop van
stoffen gesloten is. Dit houdt in dat alle stoffen die door de landbouw uit een gebied
verdwijnen ook weer teruggebracht worden in het gebied. Wij vinden het van belang
dat de landbouw het voedsel op zo'n manier produceert dat het geen schade
veroorzaakt aan de natuur én niet langer bijdraagt aan klimaatverandering. Maar het
moet ook een manier zijn waarbij de boer nog steeds een goede boterham kan
verdienen. Dat kan met (natuurinclusieve) kringlooplandbouw. De wijze waarop de
kringlooplandbouw nader vormgegeven kan worden zal in de Omgevingsvisie nader
uitgewerkt worden.

4. Wat betreft participatie: staan de kaders vast of kunnen de inwoners mee denken
over de kaders?

Met het Koersdocument worden de kaders geschetst die voortkomen uit bestaand
beleid en de Toekomstvisie Voorne aan Zee 2030. Bij het opstellen van de
Omgevingsvisie zal uitgebreide participatie plaatsvinden om hier nader invulling aan
te kunnen geven.

5. Duurzaamheid en energietransitie, hoe gaan we daarmee om?
De ontwikkelingen binnen de duurzaamheid en energietransitie worden nauw gevolgd
en zullen hun plek krijgen in de Omgevingsvisie Voorne aan Zee.
Commissie Wonen, Werk en Recreatie (WWR) van de gemeente Hellevoetsluis
In de commissievergadering is positief gereageerd op het Koersdocument. 

Vooraf waren er wel vragen gesteld en beantwoord:
1. Inhoudelijke verdieping, aspect 2 'Vitale en sociale dorpen en wijken': diversiteit aan
woningen beschikbaar. Maar ook voldoende woningen binnen deze diversiteit. Indien
dit niet voor 100% het geval is, wat is de norm die wel nagestreefd wordt (aantal op
wachtlijsten, en duur van wachtlijsten? SMART!)

Het gaat hier om het aanbod aan koop- en huurwoningen. Er is duidelijk behoefte aan
meer woningen. Gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland legden
de ambities hiervoor vast in het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio
Rotterdam 2018- 2030. Hierin staat dat in de gemeente Brielle 1.834, in Westvoorne
710 en in Hellevoetsluis 1.160 nieuwe woningen gebouwd mogen worden tot 2030.

Daarvan moet ook een behoorlijk percentage sociale woningbouw zijn (30%). 

Onder deze aantallen ligt een woningmarktonderzoek waarbij de woningbehoefte onderzocht
werd voor verschillende doelgroepen op de woningmarkt. Zodoende wordt geprobeerd
om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de woonbehoefte van onze inwoners.

Maar er zal ook bekeken worden of er nieuw beleid nodig is om de bestaande
woningvoorraad aan te passen. De bestaande woningvoorraad bestaat uit relatief veel
grote (dure) woningen. In het kader van de Omgevingsvisie zullen we moeten bepalen
welke ruimte we kunnen en willen bieden om deze woningen geschikt te maken voor
kleinere huishoudens. Het koersdocument is echter een tussenstap in dat proces
waarin onze ambities op hoofdlijnen vermeld staan. De uitwerking zal straks bij de
Omgevingsvisie plaatsvinden.

2. Bij de GEBRUIKSWAARDEN mis ik het ontwikkelen van kano- en supvaarroutes; het
gebied leent zich daar zeker wel voor.

Op pagina 19 van het koersdocument staat al wel dit : "Recreatiemogelijkheden op
het water bij het Oostvoornse Meer, Brielse Meer en Haringvliet met de activiteiten
watersporten, pleziervaart en vissen etc. Daarnaast zijn de brede en rustige stranden,
zoals bij Rockanje, geschikt voor zwemliefhebbers en zonaanbidders."

Bij de verdere uitwerking in de Omgevingsvisie zullen we deze suggestie meenemen.
In dat licht is het ook wel goed om te beseffen dat het Koersdocument door drie
colleges en raden wordt behandeld en vastgesteld. Wijzigingen in Hellevoetsluis zullen
dus ook weer in Brielle en Westvoorne behandeld moeten worden. In die zin is het
ook verstandig om detaillering/ uitwerking te bewaren voor de Omgevingsvisie waar
straks de raad van Voorne aan Zee over gaat.

3. Benadrukken dat intensieve veehouderij hier geen plaats heeft, maar kleinschalige
veehouderij daarentegen des te meer.
Deze keuze is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. Er wordt nu een aanpak
ontwikkeld voor de stikstofproblematiek die gevolgen zal hebben voor de keuzes die
landelijk, provinciaal en gemeentelijk gemaakt kunnen worden voor de veehouderij.
Of we extra ruimte kunnen/ willen bieden aan de kleinschalige veehouderij zal het
aankomende jaar (hopelijk) duidelijk worden en dan kunnen we het ook een plek
geven in de Omgevingsvisie (mits hier politiek draagvlak voor is uiteraard).

4. In 3.2.4 Aantrekkelijk wonen, 'verduurzamen woning' wordt weliswaar aangestipt dat
huishoudens met lage inkomens energiebesparende maatregelen niet of nauwelijks
kunnen betalen. Geef hierbij aan dat dit onacceptabel is en er maatregelen hiervoor
zullen komen.

De wethouder onderschrijft deze wens van harte. De wethouder heeft ook de
portefeuille duurzaamheid ook in zijn portefeuille en ziet verduurzaming van de
bestaande woningvoorraad ook als een grote kans om minder energie te gaan
verbruiken. De complexiteit ligt echter niet in het onderschrijven van dit standpunt.
Dat zal in de raad breed gedragen worden. En ook relatief makkelijk te organiseren
te zijn door een subsidieregeling in het leven te roepen.

De complexiteit zit uiteraard in het financieren van die maatregelen. Als de gemeente
mensen met een laag inkomen gaat subsidiëren in het verduurzamen van hun woning
zal hier een aanzienlijke pot geld beschikbaar voor moeten komen. Dit is bij uitstek
een onderwerp dat zich leent voor de coalitiebesprekingen na de verkiezingen. Indien
blijkt dat dit een speerpunt is geworden en we bereid zijn hier geld voor vrij te maken
in de begroting dan kan dat uiteraard en als daar ruimtelijke consequenties aan zitten
kunnen deze ook verwerkt worden in de Omgevingsvisie. Om dit nu al toe te voegen
lijkt prematuur.

5. 3.2.6 Gezond en veilig: Nederland kenmerkt zich door een structureel gebrek aan
openbare toiletgelegenheden. Spreek een ambitie uit voor voldoende van dergelijke
gelegenheden in kernen, maar ook langs fiets-, vaar- en wandelpaden.
Uitwerking op een dermate groot detailniveau past niet in een koersdocument, maar
we nemen de suggestie graag mee bij de verdere uitwerking.

6. 3.2.7 Klimaatbestendigheid: maak meer gewag van ook volgende stappen in
energiegeneratie (blauwe energie, geothermie).

Zeker een goed punt. Nu is het Koersdocument en straks de Omgevingsvisie uiteraard
een document dat raakt aan ander beleid op regionaal, provinciaal en landelijk niveau
of soms zelfs samenvalt. Het zal een ingewikkelde opgave worden om al dat beleid
straks op een goede wijze een plek te geven in de Omgevingsvisie. In het geval van
de energiegeneratie gebeurt er op dat vlak al heel veel in de Regionale Energie
Strategie (RES) Rotterdam/ Den Haag. We zullen dit beleid straks ook moeten
verwerken in de Omgevingsvisie.

7. Wat wordt er bedoeld met 2.1. Inhoud punt 16 'Heeft als tijdshorizon 2040'? is dit de
geldigheidsduur van de fundamenten waarop de omgevingsvisie is gebouwd? Of is
dat de eerste gelegenheid waarop de Omgevingsvisie aangepast kan worden? Zou dit
een veel kortere termijn moeten zijn, of zelfs een doorlopende ontwikkeling?
We hebben geen glazen bol en visies zullen altijd aangepast moeten worden aan
ontwikkelingen in de samenleving. Wat er bedoelt wordt is dat, als we kijken naar de
toekomst van Hellevoetsluis, dat we daarvoor een horizon hanteren tot 2040. Het
heeft niet heel veel zin om verder vooruit te kijken dan dat. Het huidige structuurplan
dateert van 2010 en is in 2015 aangevuld en uitgebreid met de Structuurvisie
Hellevoetsluis 2015+. Dat is dus een goed voorbeeld van hoe iets vrij lang kan gelden
en op onderdelen tussentijds aangepast wordt. Dat zal straks voor de Omgevingsvisie
ook gelden. De Omgevingswet biedt hier trouwens ook nog een speciale mogelijkheid
voor, namelijk die van de programma's. Dat is een uitwerking op onderdelen.

8. Wanneer zal de visie zich door ontwikkelen tot het Omgevingsplan?
Dat zal vanaf 2024 gaan gebeuren. Eerst stelt de raad van Voorne aan Zee de
Omgevingsvisie vast en pas dan volgt het Omgevingsplan. In de tussentijd blijven de
huidige bestemmingsplannen van kracht (die dan Omgevingsplan (van rechtswege)
gaat heten).

9. Is er al enige indicatie te geven wat er in bestemmingsplannen hetzelfde zal blijven
t.o.v. huidige bestemmingsplannen, en welke aspecten duidelijk anders gaan worden
(een visie is een belangrijke basis, maar uiteindelijk gaat het om de praktische
uitvoering, dus de plannen).

Eigenlijk niet. Dat ligt echt aan de beleidskeuzes die gemaakt worden in de
Omgevingsvisie. In dit koersdocument staan de thema's waaraan in ieder geval
expliciet aandacht besteed zal worden, maar de keuzes volgen echt nog in de
Omgevingsvisie. En moeten vervolgens landen in het Omgevingsplan.

10. 3.2.6 Gezond en veilig: Nederland kenmerkt zich door een structureel gebrek aan
openbare toiletgelegenheden. Spreek een ambitie uit voor voldoende van dergelijke
gelegenheden in kernen, maar ook langs fiets-, vaar- en wandelpaden.
Uitwerking op een dermate groot detailniveau past niet in een koersdocument, maar
we nemen de suggestie graag mee bij de verdere uitwerking.

Commissie Grondgebied van de gemeente Westvoorne
In de commissie is positief gereageerd op het Koersdocument. Daarnaast is door de commissie
één concrete vraag gesteld. Toegezegd is dat deze schriftelijk wordt beantwoord.
1. Is de wens van de gemeenteraad in het koersdocument voldoende meegenomen voor
wat betreft de aanleg van zonnevelden is Westvoorne?

Het Koersdocument is een tussenproduct en vormt het kader voor de Omgevingsvisie. Het
Koersdocument moet men zien als een programma van eisen waarin staat waaraan de
Omgevingsvisie moet voldoen. Het Koersdocument gaat in op inhoud, vorm en proces van
de op te stellen Omgevingsvisie. In het Koersdocument worden dus geen inhoudelijke keuzes
gemaakt. In dat licht is de wens met betrekking tot de aanleg van zonnevelden in
Westvoorne geen concreet onderdeel van het Koersdocument. Daarbij is in het
Koersdocument wel de ambitie uitgesproken om een Duurzame en Klimaatbestendige
gemeente te zijn.

Uiteraard zal de wens wel, daar waar mogelijk, worden verwerkt in de op te stellen
Omgevingsvisie voor Voorne aan Zee.

4. Vervolg tot vaststelling
De fusiecommissie wordt verzocht de gemeenteraden te adviseren over de vaststelling van het
Koersdocument met éénduidigheid over de genoemde vragen, wensen en bedenkingen.

Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.