Daan van Orselen
Menu

Motie glasvezel, gemeenteraad 24 juni 2020

 Omdat de wethouder geen inhoudelijke reactie geeft op de schriftelijke vragen is er een motie ingediend om de wethouder te motiveren in gesprek te gaan met o.a. KPN en om te voorkomen dat Glasvezel buitenaf een bijzondere regeling of specifieke voorkeur krijgt voor het aanleggen van glasvezel in de dorpskernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte.
Voor de kust van Voorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. Nu al kun je heel ver de zee inlopen voordat je tot je middel in het water staat. Dit is van invloed op onder meer de natuur, het karakter van het strandgebied, de recreatiemogelijkheden en de waterveiligheid. Bij dit laatste aspect speelt het stijgen van de zeespiegel ook een rol.
Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.
Aan de gemeenteraad is de motie Evenementen Westvoorne voorgelegd met als doel om binnen alle wet- en regelgeving maar ook adviezen van Rijk en RIVM, maximaal en actief te faciliteren naar alle ondernemers. Na een alleraardigst debat heeft de raad, in kennis van de moeilijke omstandigheden, de motie aangenomen en het college de opdracht gegeven actief te faciliteren. 
Op 29 september is vastgesteld om de gemeentenaam Voorne op te nemen in de verdere (formele) stukken. De gemeenteraden krijgen deze nieuwe gemeentenaam, in december 2020,  als besluit voorgelegd om mee in te stemmen.
Wat is uw beeld van de toekomst van één gemeente op Voorne? Deze informatie is opgenomen door het samenvoegen van (eerder) opgehaalde informatie uit gemeente, raad en inwoners.
Conventionele kerncentrales zien wij niet als een schone en regelbare energiebron.
Het laten opgaan van een 265 meter hoge windmolen in "het landschap" of zonneparken van meerdere hectares is een utopie. Wind- en zonneparken horen niet op het land, wel op zee of op het dak.
Geen biomassa centrale en uitsluitend zon op het dak. Natuur-, land- en bouwgrond is uitgesloten voor zonneparken.
 De gemeenteraad heeft nauwelijks controle en inbreng door de gemeenteraad is onvoldoende geborgd in dit proces.
Door als regio maximaal in te schrijven, zelfs ver over de noodzaak heen, kan er gekozen worden om de aangeboden ruimte ook maximaal in te zetten. Daarmee nemen we als regio en zeker als Westvoorne een veel te grote last op de schouders waar we de komende 30 jaar aan vast zitten.
De Regionale Energie Strategie voorziet niet in mogelijkheden om de taakstelling te volbrengen door wind op zee. Op dit moment dient de opgaaf volledig uitgevoerd te worden op land. Geen windmolens op land maar wel op zee.
De huidige Regionale Energie Strategie gaat uit van achterhaalde cijfers. De opbrengst van zonnepanelen zijn verdubbeld ten opzichte van 2019. Her bereken eerst naar de laatste cijfers en ga daarna pas de zoekgebieden en mogelijk invullen.
 Restwarmte uit de industrie voor het verwarmen van woningen is in Nederland niet rendabel en kost de burger veel geld.
 Het bestaande initiatief voor een zonnepark van 10 Hectare ligt ter uitwerking voor aan gemeente en provincie. Andere initiatieven met zonneparken zijn uitgesloten binnen Westvoorne.
Restwarmte uit de industrie voor het verwarmen van woningen is in Nederland niet rendabel en kost de burger veel geld.
Geen windmolens en zonneparken op het land, voorzie in windmolens op zee.

Dossier lijst

Kalender Raad

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.