Daan van Orselen
Menu

Preventieakkoord Gezonde Voeding ondertekend

De vier eilandgemeenten Westvoorne, Hellevoetsluis, Nissewaard, Brielle en 26 partners op Voorne-Putten hebben het Preventieakkoord Gezonde Voeding ondertekend. Het akkoord is een uitwerking van het landelijke preventieakkoord en is erop gericht de bewust

Ondersteuning aan mantelzorgers in Coronatijd

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Commissie Inwonerszaken & Middelen maart 2020

 Onderwerpen in dit verslag :

Rapport rekenkamer 'Besluitvorming rond accommodatie OVV

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Presentatie over Dienstverleningsovereenkomst Hellevoetsluis

Commissie Inwonerszaken en Middelen mei 2020

Onderwerpen in dit verslag:

Plan van aanpak 'Op weg naar één gemeente Voorne'

Verordening fusiecommissie

Verslag uitvoering Participatiewet 2018/2019 gemeente Westvoorne

Statuten en benoeming leden Raad van Toezicht

Raadsvergadering april 2020

Besluiten in dit verslag:

Motie geen windturbines en zonnepanelen in de duinen

Motie: opheffing verhuurdersheffing

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke zorg

Principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en We

Motie Brekebeen route

verzoekt het college:

- de stoepen en wandelpaden in Westvoorne rondom de woonzorgcentra en de route naar het dorp grondig te laten inspecteren en indien nodig aan te passen,
<

Motie Hulp- en Zorgwijzer

- voor de inwoners van Westvoorne een digitale hulp- en zorgwijzer te ontwikkelen/aan te schaffen;

- als gemeente de regiefunctie daarvan te voeren, zodat het juiste en actuele aanbod getoond wordt en de betrouwbaarheid van de

Motie Automaatje

verzoekt het college:

- te onderzoeken hoe en op welke wijze deze formule succesvol kan zijn binnen onze omgeving;
- bij voldoende vraag en aanbod deel te nemen aan de uitwerking en realisatie van AutoMaatje

Motie Hospice op Voorne

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 18 december 2018, sprekend over een in de raad van de gemeente Brielle aangenomen motie, waarvan onderstaande tekst een kopie is, handelend over de mogelijkheid om op Voorne-Putten een hospice te realise

Amendement Tafeltje dekje

De gemeente voorziet € 14.000,00 te bezuinigen en meerdere ouderen en vrijwilligers daarmee in de kou te zetten en de warme maaltijd voorziening af te schaffen. Helaas verworpen door CDA, D66, PvdA en VVD.