Fuserende gemeenten krijgen domeinnaam VoorneaanZee.nl van Partij Westvoorne

Partij Westvoorne heeft de domeinnaam www.VoorneaanZee.nl overgedragen aan de burgemeesters van de drie fuserende gemeenten. De lokale politieke partij uit Westvoorne had de domeinnaam al in 2018 geregistreerd nadat de naam tijdens een raadsvergadering terloops was genoemd. 

Fusienieuws: op weg naar 1 gemeente op Voorne

De advertentie zoals die deze week in de lokale kranten verschijnt.

Gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stellen herindelingsontwerp vast. Een belangrijke stap in het fusietraject naar één gemeente op Voorne.

Op 16 december hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het herindelingsontwerp vastgesteld. Het vastgestelde herindelingsontwerp is de eerste stap in het wettelijk proces en een belangrijk onderdeel in het fusietraject naar de te vormen gemeente op Voorne per 2023.

Bekendmaking herindelingsontwerp Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

De raden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne maken bekend dat zij op 16 december 2020 het herindelingsontwerp gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben vastgesteld.

Motie Museaal Platform

Deze motie is unaniem aangenomen.

Concept Herindelingsontwerp

Concept document Samenvoeging gemeenten Brielle, Hellevoetsluis & Westvoorne ter bespreking op 23 november

Procotol ARHI-toezicht Brielle-Hellevoetsluis-Westvoorne

Het concept Arhi Protocol ter bespreking op maandag 23 november.

Artikel AD 18-11: Wantrouwen Hellevoetsluis zet kwaad bloed in Westvoorne

Met belangstelling vanuit het AD, een interview en dan sta je in de krant. Met (archief-) foto en wel.

AD 20-11: Nu al kras in prille liefde tussen fusiegemeenten

Wat goed is voor Westvoorne, is goed voor Voorne. En zo is dat.

Financiële vragen naar aanleiding van vastgestelde begroting in Westvoorne

Wat een onaangename brief die de raadsleden in Westvoorne als kopie mochten ontvangen op 13 november. Afzender: het College van Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis.

Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne?

Voortgangsbericht: Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne? Lancering fusiewebsite, herindelingsontwerp in de maak en Due-diligence onderzoek afgerond.

Beeldverslag strategische visie

Beeldverslag van de raadsvergadering Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

In deze vergadering zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen die op kernpunten zijn ingetekend in een beeldverslag.

De nieuwe gemeente Voorne

Op 29 september is vastgesteld om de gemeentenaam Voorne op te nemen in de verdere (formele) stukken. 

De gemeenteraden krijgen deze nieuwe gemeentenaam, in december 2020,  als besluit voorgelegd om mee in te stemmen.

Praatplaat Voorne

Wat is uw beeld van de toekomst van één gemeente op Voorne? 
Deze informatie is opgenomen door het samenvoegen van (eerder) opgehaalde informatie uit gemeente, raad en inwoners.

Persbericht over de voorgenomen fusie

Voortgangsbericht: Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne? 

Fusiecommissie juni 2020

Onderwerpen in dit verslag:

Benoemen voorzitter fusiecommissie

Vaststellen secretaris fusiecommissie

Kennismaking met Dirk Louter, procesbegeleider

Opdracht Due Dilligence

Lange termijnplanning fusiecommissie 

Verordening fusiecommissie en het addendum plan van aanpak

Communicatielijnen bestuurlijk regieteam naar de fusiecommissie 

Verslag 3e bijeenkomst Fusie Commissie

 Verslag van de derde bijeenkomst van de fusiecommissie van 31 augustus 2020 in de raadzaal van Hellevoetsluis.

Verslag Bestuurlijk Regieteam

Verslag van het BRT op 1 september 2020

Voortgangsrapportage fusieproces

Voortgang Fusie cq voorbereidingsproces herindeling per 17 september 2020

Nieuwe gemeentenaam Voorne definitief ?

Gevraagd besluit aan de fusiecommissie van 28 september 2020: 

- De memo "Geannoteerde inhoudsopgave Herindelingsontwerp"" ter kennisgeving aannemen en bespreken. 

- De naam Voorne als werknaam/voorgestelde naam te gebruiken in het Herindelingsontwerp en de naam Voorne als gemeentenaam te valideren in de zienswijzeprocedure (zoals bespreken onder hoofdstuk 5).  

Communicatie en media strategie

 Voor u ligt de communicatiestrategie die hoort bij het traject 'Op weg naar één gemeente op Voorne'. Deze communicatiestrategie ondersteunt de eerste fase in de voorbereidingen op een herindeling* van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne per 1 januari 2023.

Commissie Inwonerszaken en Middelen mei 2020

Onderwerpen in dit verslag:

Plan van aanpak 'Op weg naar één gemeente Voorne'

Verordening fusiecommissie

Verslag uitvoering Participatiewet 2018/2019 gemeente Westvoorne

Statuten en benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsbestuur VPR

Regiovisie 2020-2030 en regionaal actieplan "Geweld hoort nergens thuis, regio Rijnmond"

Rapport rekenkamer 'Besluitvorming rond accommodatie OVV'

Raadsvergadering februari 2020

Besluiten in dit verslag:

Waterkunstgrasveld M.H.V. Forcial

Terugkoppeling inventarisatiefase IKC

Eindrapportage commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne 

Raadsvergadering april 2020

Besluiten in dit verslag:

Motie geen windturbines en zonnepanelen in de duinen

Motie: opheffing verhuurdersheffing

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke zorg

Principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne 

Raadsvergadering mei 2020

Besluiten in dit verslag:

Plan van aanpak Óp weg naar één gemeente Voorne'

Verordening Fusiecommissie

Startnotitie participatie windenergie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Warmtetransitie

Notitie kaderstellende uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten

Zienswijze begroting 2021 MRDH

Meerjarenprogramma Grondzaken

Faillissement Whoonapart