Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Beantwoording vragen Sociaal Medische Advisering

Naar aanleiding van signalen dat het sociaal medisch advies niet geleverd kan worden in Westvoorne, beslistermijnen wel heel erg lang duren en de aanvragers niets horen over voortgang. 

 BEANTWOORDING VRAGEN 


Datum vraagstelling 9 februari 2020
Vraagsteller Daan van Orselen Partij Westvoorne


Portefeuillehouder
W.A.J. Borgonjen

Sector/Team
Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs
Datum beantwoording 7 april 2020

Antwoord
Treve advies is per 1 januari 2019 gecontracteerd voor het uitvoeren van medische adviezen en belastbaarheidsonderzoeken. De uitvoering de gehandicapten parkeerkaarten, Participatiewet, woningurgenties ligt bij de gemeente Westvoorne.
De gemeente Hellevoetsluis voert de Wmo en de jeugdwet voor de gemeente Westvoorne uit, hieraan ligt een DVO ten grondslag. De managementinformatie over de uitvoering van de Wmo en jeugdwet wordt door de gemeente Hellevoetsluis gegenereerd. Het managementinformatiesysteem van de gemeente Hellevoetsluis is nog in ontwikkeling. Gegevens over het tijdig nemen van besluiten kunnen nog niet gegenereerd worden. In commissieverband zal hierover nog voor de zomer worden gesproken.

Vraag 1
1A. Onderzoek Gehandicaptenparkeerkaart
In totaal zijn er 27 medische adviezen opgevraagd voor een GP- voorziening, op vier aanvragen is binnen vier weken beslist. 15 aanvragen zijn binnen de wettelijke termijn van acht weken afgehandeld en negen aanvragen zijn niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In deze negen gevallen zijn er wel vertragingsberichten vanuit Treve verstuurd naar de gemeente. Er is door de gemeente geen gemotiveerd uitstelbericht naar de klant gestuurd.

B en C WMO Enkelvoudig onderzoek en WMO integraal
De gemeente Hellevoetsluis voert de Wmo voor de gemeente Westvoorne uit, hieraan ligt een DVO ten grondslag. De consulenten of indicatiestellers van de gemeente Hellevoetsluis vragen medische adviezen op indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de beoordeling van een aanvraag voor een maatwerkvoorziening Wmo. De gemeente Westvoorne ontvangt nog geen managementgegevens met betrekking tot het tijdig afhandelen van aanvragen, dit is bij de gemeente Hellevoetsluis op dit moment nog in ontwikkeling.

In 2018 voerde Raoul Breeden de advisering voor de gemeente Westvoorne uit. De managementinformatie met betrekking tot het aantal aangevraagde medische adviezen over het jaar 2018 kan niet door de gemeente Hellevoetsluis worden aangeleverd. Uit het registratiesysteem van Treve blijkt dat er in het jaar 2019 geen medische adviezen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn aangevraagd. Met ingang van januari 2020 is een nieuw DVO afgesloten, waarin afspraken staan over het leveren van managementinformatie en moet de gemeente Hellevoetsluis ook informatie over het aanvraagproces medische advisering kunnen verstrekken.

D. Bijzondere Bijstand Enkelvoudig onderzoek
Er zijn in de jaren 2018 en 2019 geen medische adviezen opgevraagd voor het verstrekken van bijzondere bijstand. Reden hiervan is dat op grond van het huidige beleid onder andere geen bijzondere bijstand wordt verstrekt voor diverse medische kosten zoals tandartskosten. Deze beleidslijn wordt in den landen veel gehanteerd.

E. Participatiewet Belastbaarheid onderzoek en arbeidsdeskundig onderzoek
Voor wat betreft de aanvraag van belastbaarheidsonderzoeken en arbeidsdeskundigheidsonderzoeken op grond van de Participatiewet, geen wettelijke termijnen, hieraan ligt geen aanvraag op grond van de Awb ten grondslag. Deze onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of een uitkeringsgerechtigde belemmeringen ondervindt om (vrijwilligers)werk te aanvaarden. In totaal zijn er in de periode van 1 januari 2018 tot en met 10 februari 2020 voor zes personen belastbaarheidsonderzoeken aangevraagd. Bij vijf personen zijn één of meer vertragingsberichten verzonden. Reden van vertraging is in de meeste gevallen dat mensen niet komen opdagen voor het onderzoek of mensen verklaren geen oproep te hebben ontvangen. Indien mensen niet komen opdagen voor een afspraak zonder geldige reden wordt een maatregel op grond van de Participatiewet opgelegd. Dit is Maatwerk.

G. Onderzoek Leerlingenvervoer
Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij zeven adviezen bij de GGD opgevraagd. De doorlooptijden zijn niet bekend.

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn acht medische adviezen bij Treve opgevraagd. In alle gevallenzijn één of twee vertragingsberichten verstuurd. Op zes van de acht aanvragen is binnen de wettelijke termijn beslist. In twee gevallen de beschikking afgegeven na de datum van de wettelijke gestelde termijn, maar op basis van een gemotiveerde verlenging van de gemeente.

H. Onderzoek Woonurgentie
In het jaar 2018 is één advies opgevraagd.

Antwoord vraag 2
Er zijn geen verzoeken ten aanzien van de wet dwangsom bij de gemeente ingediend.

Antwoord vraag 3
Er zijn geen positieve fictieve beschikkingen afgegeven.

Antwoord vraag 4
Voor het aantal aangevraagde adviezen en vertragingen wordt verwezen naar het antwoord op vraag één. Het aantal aangevraagde adviezen over periode oktober 2018 tot 1 januari 2020 zijn afgehandeld.

Er zijn geen officieel geregistreerde klachten over de uitvoering van de medische adviezen, Wel komen er signalen binnen over de doorlooptijden van de adviezen. Treve kampt met personeelstekort waardoor de afgesproken termijnen voor levering van medisch adviezen in veel gevallen niet worden gehaald. Personeelstekort is een landelijk probleem waarmee meerdere adviesbureaus mee kampen, het opvragen van een advies bij een andere partij dan de gecontracteerde partij is daardoor geen optie. Daarnaast hebben de gemeenten op Voorne een overeenkomst met Treve afgesloten en niet met een andere partij.

Antwoord vraag 5
De medisch adviseur van Treve werkt vanuit de gemeenten op Voorne en heeft zowel spreekuur in Hellevoetsluis als in Westvoorne. Contractueel is overeengekomen dat de voorkeur uitgaat naar keuring binnen de gemeente. Dit betreft echter geen harde eis.

Door capaciteitstekort bij Treve en het gering aantal aanvragen medisch advies, wordt de keuring voor de inwoners op Voorne gedaan op één dag in ''een van de gemeenten. Het aantal mensen dat in de periode 1 januari 2019 tot en met 10 februari 2020 voor een bezoek buiten de gemeentegrenzen is uitgenodigd is niet bekend, wordt niet bijgehouden.

Inwoners kunnen geen gebruik maken van een vergoeding voor de reiskosten die zij maken voor het bezoeken van de arts.

Antwoord vraag 6
Er zijn geen officieel geregistreerde klachten binnengekomen. Wel zijn er in deze periode uitingen van ongenoegen binnengekomen over vertraagde afhandeling van de aanvraag. Deze uitingen van ongenoegen komen telefonisch, via de mail of persoonlijk bij de gemeente binnen en worden niet geregistreerd.

Er zijn in deze periode geen bezwaarschriften binnengekomen.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/