Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Arbeidsmigranten, 24 juni 2020

11 Arbeidsmigranten

Behorende bij de gemeenteraad vergadering op 24 juni 2020.

Bespreking kaderstellende nota arbeidsmigranten huisvesting en burgerparticipatie.
3 kernvragen waarvoor we een oplossing zoeken:
1- Hoe voorkom je dat woonwijken in onbalans geraken2- Welke mogelijkheden zijn er om mensen te huisvesten3- Hoe zorg je dat maatschappelijke en economische ketenpartners in Westvoorne of Voorne-Putten goed bediend worden.
De conceptnotitie kaderstellende uitgangspunten arbeidsmigranten huisvesting geeft in de huidige vorm soms de verkeerde maar ook onvoldoende handvatten om de 3 kernvragen te kunnen beantwoorden.
Het document groepeert mensen in : mensen die veel verdienen, mensen die minder verdienen en mensen van niveau.
Waar het feitelijk om gaat betreft het mensen die huis en haard verlaten om inkomen te genereren op een markt die daar behoefte aan heeft. Mensen die kennis en vaardigheden meenemen zoals lassers, techniekers, plukkers of schoonmakers. Het zijn mensen die hun expertise aanbieden op een markt die daar om vraagt.
Het is mensonwaardig om deze groep werkers vervolgens onder te verdelen in hoog of laag niveau, kennismigrant of arbeidsmigrant. Het zijn werkenden, ongeacht wat ze doen of waar ze vandaan komen. (Groningen). Werkenden die hun arbeid inzetten bij tuinders maar ook voor de industrie, de bedrijven in en om de haven. Voorstel is dan ook om te spreken over werkenden met een tijdelijk of langdurig verblijf in Westvoorne die werken op Voorne-Putten of nabij gelegen industrie.1- Zorg dat woonhuizen bestemd zijn voor wonen met als doel langdurig verblijfOp dit moment worden meerdere woonhuizen van de woonmarkt gehaald door bedrijven en particulieren die deze huizen bedrijfsmatig verhuren aan bijvoorbeeld uitzendbureau's. Vaak is dit mogelijk tegen aanzienlijke bedragen omdat de woon en arbeidsmarkt overspannen is.Het gevolg is dat er onbalans in straten en woonwijken ontstaat tussen de verschillende leef- en werkvormen en de betrokkenheid van bewoners naar hun omgeving.
Zorg voor een bestemmingsplan en een huur en verhuurbeleid, waaruit blijkt dat woningen alleen ingezet worden als woning voor langdurig verblijf met aanzienlijke beperkingen tot verhuur. Ook de woningcorporaties kunnen een bijdrage leveren in het beschikbaar stellen van woningen en zorg dragen voor evenwichtige verdeling van mensen.
Voorzien in een passend woonruimte aanbod is een taak van de gemeente (art 22 van de grondwet). Het bieden van een gebalanceerde of zelfs veilige omgeving met passende voorzieningen is de primaire taak van de gemeente voor onze burgers, burgers die hier geboren en getogen zijn en burgers die iets minder lang in onze gemeente verblijven.2- Zorg voor mogelijkheden voor kort verblijf
Het vestigen van een medewerker op het terrein van de werkgever geeft allerlei mogelijkheden voor de werkgever en beperkingen voor de werknemer. Daarnaast levert een dergelijk constructie oneerlijke concurrentie op tussen ondernemingen, zoals ook opgenomen in de wet Aanpak Schijnconstructies. Advies om als gemeente niet deze mogelijkheden te faciliteren. Blijf daar ver vandaan.
Kamerstuk 29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid 22-01-2020 geeft hier meer inzicht over, ook ten aanzien van huidige afspraken en oplossingsrichtingen.
Bijvoorbeeld Het programma arbeidsmigranten in Zuid-Holland dat kijkt naar de integrale aanpak van huisvesting binnen gemeenten. En wordt er gekeken hoe met name ook de registratie van arbeidsmigranten kan worden verbeterd en welke instrumenten handhavende instanties (zoals gemeenten, de Belastingdienst en de politie) hebben om goede huisvesting van arbeidsmigranten te waarborgen.
Daarnaast zijn in het kader van de stimuleringsaanpak flexwonen versnellingskamers van start gegaan. In een versnellingskamer onderzoeken verschillende partijen in de gemeente of regio de kansen en mogelijkheden voor flexwonen en wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen woonconcept, bijvoorbeeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook worden concrete acties opgesteld om de haalbaarheid van de oplossing(en) te vergroten.3- Zorg voor rechtmatigheid voor iedereen
Voor werkenden en verblijvers binnen de gemeente is 1 grondbeginsel van evident belang. Iedereen is gelijkwaardig en iedereen heeft rechten en plichten.
De inwoners van de gemeente hebben rechten. Recht op bescherming, op woongenot, op een stabiele omgeving.In het geval van overlast blijkt het erg lastig om hier aandacht en hulp voor te krijgen. Handhaven blijkt lastig omdat bij overlast er feitelijke constateringen gedaan moeten worden door de bevoegde diensten alvorens er kan worden opgetreden. Een dergelijke overlastperiode kan voor de getroffen burger zo maar 6 maanden duren voordat er feitelijk een oplossing komt, als dat al mogelijk is. De veroorzaker van de overlast is na 6 maanden meest waarschijnlijk vertrokken en begint het hele circus voor de omwonenden opnieuw.
Daarmee is de verhuurder weer even verlost van ellende, start voor het uitzendbureau en de verhuurder een nieuwe periode en betalen de buurtbewoners de feitelijke belasting. Buurtbelasting omdat dit proces zich continu herhaalt, gezondheid en welzijn belast, en omdat een huis verkopen naast een huurpand van een uitzendbureau minder aantrekkelijk is en direct economische schade oplevert.
Datum 2 juni 2020 Betreft Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast drs. K.H. Ollongren
De slotconclusie van de onderzoekers van de Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast op 2 juni 2020 is dat Gemeenten mét een verordening positief oordelen(56%). Gemeenten die de wet al hebben toegepast door daadwerkelijk een gedragsaanwijzing op te leggen, oordelen nog weer positiever (82%) over de toegevoegde waarde van de wet.
Als succesfactoren noemen de gemeenten die ervaring hebben opgedaan met het opleggen van een gedragsaanwijzing met name de duidelijke regierol van de gemeente (78%) en de samenwerking met ketenpartners over taken en verantwoordelijkheden (70%).
De minister adviseert samenwerkingsconvenanten met ketenpartners om gegevensdeling volgens de avg en een adequate aanpak van woonoverlast goed te borgen.Burgerparticipatie volgens PRoDemos
1. Leent het beleidsvraagstuk zich voor burgerparticipatie? 

a. Is er voldoende beleidsruimte? Is er voldoende juridische ruimte: is bestaande wet- en regelgeving geen belemmering? Valt er iets te kiezen? 

b. Is het beleidsonderwerp geschikt? Hebben inwoners kennis en/of ervaringen op dit beleidsonderwerp?
Op basis van bovenstaande kaders zou de afweging zijn dat burgerparticipatie op dit moment niet geschikt is voor dit onderwerp.

Het voorstel is om kennis te nemen van de inbreng van de regering, de inzet en initiatieven van provincie en samenwerkingsplatformen en de handvatten die de ministers en staatssecretarissen bieden, onderdeel te laten zijn van de voorliggende notitie. Kan de wethouder een toezegging doen om voornoemde punten en documenten mee te nemen in de kaderstellende nota? Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/